Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-15 / 06-11-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. maj 2019 om afslag på tilskud til kost og logi fra uddannelsesinstitution.

Ankenævnet stadfæster uddannelsesinstitutionens afgørelse af 3. maj 2019, hvorefter XX’s (herefter klager) anmodning om betaling for kost og logi i forbindelse med afholdt AMU kursus i by A i perioderne 5. februar til og med 7. februar, 11. februar til og med 21. februar og 25. februar til og med 28. februar 2019 ikke kan imødekommes.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner K. Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pagter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Denne afgørelse omfatter alene den del af klagen, som angår uddannelsesinstitutionens behandling af og afgørelse vedrørende klagers begæring om tilskud til kost og logi. Som oplyst i brev af 7. oktober 2019 til klager beror besvarelsen af den resterende del af klagen, som angår uddannelsesinstitutionens behandling af en anmodning fra klager om aktindsigt, på nævnets principielle overvejelser om, hvorvidt denne del af klagen henhører under nævnets kompetence. Det bemærkes, at den begærede aktindsigt angår spørgsmål, som er uden betydning for en stillingtagen til, om klageren er berettiget til tilskud til kost og logi.

Klagen over uddannelsesinstitutionens afslag på at yde tilskud til kost og logi

I uddannelsesinstitutionens afgørelse af 3. maj 2019 er anført blandt andet følgende:

1.  Anmodning og baggrund for din ansøgning:

Du har i februar 2019 anmodet uddannelsesinstitutionen om dækning af dine udgifter til logi og kost i forbindelse med afholdt AMU kursus i by A i perioderne:

Periode 1: Fra den 5. februar 2019 til og med den 7. februar 2019.

Periode 2: Fra den 11. februar 2019 til og med den 21. februar 2019.

Periode 3: Fra den 25. februar 2019 til og med den 28. februar 2019.

2.  Sagsfremstilling ifølge tidligere korrespondance:

I forbindelse med behandlingen af din sag, har uddannelsesinstitutionen tidligere meddelt dig mundtligt afslag, hvilket er sket den 21. februar 2019, jf. dine oplysninger herom i mail af 8. marts 2019 til uddannelsesinstitutionen. Afslaget vedrørte din skriftlige ansøgning af 7. februar 2019 om tilskud (dækning) til kost og logi for perioden 5. - 7. februar 2019.

Ligeledes har du modtaget mundtligt afslag - ligeledes den 21. februar 2019 - vedrørende tilskud (dækning) til kost og logi for perioden 4. - 28. februar 2019, jf. din mail af 8. marts 2019 til uddannelsesinstitutionen.

I forbindelse med ovenstående afslag, har du fået forklaret årsagen til afslagene, nemlig den manglende dokumentation for dels afstandskravet og dels den manglende dokumentation for udgifterne til logi hos XX i By A.

I forbindelse med afslaget har du i mail af 8. marts 2019 til uddannelsesinstitutionen oplyst, at du ønskede sagen indbragt for klagemyndigheden med bilag og med kopi til dig selv, idet du selv anførte, at du agtede at klage over, at uddannelsesinstitutionen ikke havde efterkommet dit ønske om et skriftligt afslag med begrundelse og klagevejledning efter du ifølge det oplyste selv havde anmodet herom mundtligt, jf. indholdet af din mail af 1. maj 2019, hvoraf fremgår, at du skulle have anmodet herom mundtligt den 21. februar 2019 - altså samtidig med de to mundtlige afslag. Uddannelsesinstitutionen kan ikke verificere din mundtlige anmodning herom.

….

3.  Lovgrundlaget for din sag vedr. dækning af udgifter til kost og logi:

Ifølge den gældende lovbekendtgørelse for AMU området, bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. nr. 813 af 21/06/2018, § 21, stk. 1 og 2 fremgår følgende…:

“ 21, stk. 1. Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, og deltagere i individuel kompetencevurdering efter denne lov kan opnå tilskud til kost og logi, jf. dog stk. 2.”

“21, stk. 2. Det er en betingelse for adgangen til at modtage tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne for tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.”

I samme lovbekendtgørelse (LBK nr. 813 af 21/06/2018) i § 22 fremgår ligeledes følgende…:

“§ 22. Undervisningsministeren fastsætter efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse nærmere regler efter § 21 om tilskud til kost og logi, herunder om egenbetaling.”

Ovenstående § 22 henviser til den nærmere regulering i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (BEK nr. 1797 af 27/12/2018). Ifølge sidstnævnte bekendtgørelses kapitel 6, fremgår der følgende af betydning for afgørelse af din sag… :

“§ 12. En uddannelsesdeltager, som opfylder betingelserne i § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., og som under arbejdsmarkedsuddannelsen eller den individuelle kompetencevurdering er indkvarteret andetsteds end i sin bolig, har efter ansøgning ret til tilskud til udgiften til kost og logi. Forudsat, at uddannelsesdeltageren sammenlagt har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, udbetales der tilskud for indkvartering mellem undervisningsdage, der følger umiddelbart efter hinanden, jf. dog § 14.”

“Stk. 2. Hvis uddannelsesdeltageren benytter sig af et tilbud om kost og logi fra uddannelsesstedet, modtages tilskuddet dertil af uddannelsesstedet med 450 kr. for hver overnatning, hvor uddannelsesdeltageren er indkvarteret som tilbudt. Beløbet reguleres ….”

“§ 13. Ved indgivelse af ansøgning om tilskud til kost og logi skal deltageren oplyse adressen på den bolig, hvor uddannelsesdeltageren har sin folkeregisteradresse.”

“Stk. 2. Uddannelsesdeltageren skal for så vidt angår indkvartering, der ikke er omfattet af § 12, stk. 2, endvidere dokumentere, dels over hvilken periode indkvarteringen har strakt sig, jf § 12, stk. 1, dels hvilke udgifter til kost og logi, der er udløst af indkvarteringen, herunder af kost på dage, der støder op til de overnatninger, hvor uddannelsesdeltageren har været indkvarteret.”

“§ 14. Til indkvartering af deltagere, der er omfattet af § 12, stk. 1, 1. pkt., kan der undtagelsesvis udbetales tilskud ud over, hvad der følger af § 12, stk. 1, 2. pkt., i det omfang indkvarteringen af tidsmæssige eller andre grunde er rimelig af hensyn til deltagelsen. For så vidt angår en deltager, der i øvrigt opfylder betingelserne i § 12, anses indkvartering, der ikke ligger mellem to undervisningsdage som beskrevet i § 12, stk. 1, 2. pkt., men som vedrører natten før en undervisningsdag, for rimelig af hensyn til deltagelsen, hvis det i betragtning af tidspunktet for undervisningens start ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt for deltageren at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen.”

“§ 15. Tilskud til udgifter til kost og logi i tilfælde af indkvartering, der ikke omfattes af § 12, stk. 2, udgør indtil 450 kr., der mod dokumentation efter § 13, stk. 2, for hver overnatning, hvor uddannelsesdeltageren er indkvarteret, udbetales til uddannelsesdeltageren til hel eller delvis dækning af de pågældende udgifter. § 12, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på beløbsgrænsen 450 kr.”

4.  Indsendt dokumentation for afholdte udgifter til kost:

5.  Indsendt dokumentation for afholdte udgifter til logi:

Der er ifølge indholdet af de af dig fremsendte to stk. erklæringer fra XX ikke anført udgiftsstørrelse for logiet. Du har således ikke dokumenteret udgiften for størrelsen af denne post dækkende logiet.  …

6.  Afgørelse af din ansøgning

Ifølge punkt 3 ovenfor under overskriften ”lovgrundlaget for din sag” er der en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne få dækket udgifter til kost og logi.

Ifølge disse betingelser skal følgende i forhold til bekendtgørelsernes indhold være opfyldt hver især. Disse betingelser er som følger:

A.     Hvilken periode, indkvarteringen har strakt sig over
B.     Udgifter til logi
C.     Udgifter til kost

For så vidt angår punkt A ovenfor ”Hvilken periode, indkvarteringen har strakt sig over” fremgår det af bekendtgørelse nr. 1797 af 27/12/2018, § 12 i bekendtgørelsens kapitel 6, at der ligeledes gælder en ret til tilskud til udgiften til kost og logi. Forudsat, at uddannelsesdeltageren sammenlagt har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og re tur, vil der kunne udbetales tilskud for indkvartering mellem undervisningsdage, der følger umiddelbart efter hinanden, jf. dog § 14.

For så vidt angår din opfyldelse af ovenstående afstandskriterium på sammenlagt 120 km. mellem bopæl og uddannelsessted opfylder du ikke betingelsen. I vurderingen heraf er der lagt vægt på, at indlogeringsadressen hos XX ikke er din faste bopælsadresse. Denne adresse har fungeret som din indlogeringsadresse i forbindelse med det afholdte kursus i by A.

Endvidere er der i vurderingen i øvrigt lagt særlig vægt på, at du ifølge det hidtidige oplyste har informeret uddannelsesinstitutionen om i mail af henholdsvis den 8. april 2019 og 26. april 2019, at du er udvandret fra Danmark, hvorefter din bopælsadresse ifølge det af dig oplyste er følgende:

Land i Byen B i Bvdelen XX.

Du angiver ligeledes i din mail af 8. april 2019, at du er ikke er bekendt med gadenavnet eller husnummer. Endvidere er der ikke anført noget postnummer.

I forhold til dokumentationskravet vedr. afstandskriteriet, kan dine oplysninger i forhold til din faste bopælsadresse i LAND ikke lægges til grund som gyldig dokumentation.

Vel er afstandskriteriet på sammenlagt 120 km i forhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 1797 af 27/12/2018 opfyldt, men du har i forhold til dokumentation af rigtigheden af, at du bor det pågældende sted ikke dokumenteret dette fyldestgørende, idet du skriftligt blot har anført bopælsadressen i ovenstående to mails af henholdsvis den 8. april 2019 og 26. april 2019, jf. modsætningsvis betingelsen i § 13 i bekendtgørelse nr. 1797 af 27/12/2018.

Via indhentet folkeregisterforespørgsel kan vi i øvrigt se, at du er udrejst af Danmark.

Ifølge ovenstående bekendtgørelse, er det ikke uddannelsesinstitutionen som skal dokumentere, at afstandskriteriet er opfyldt. Dette påhviler dig selv, og du har ifølge kravet i bekendtgørelsen ikke behørigt fremlagt folkeregisteroplysning fra f.eks. LAND eller på anden vis sandsynliggjort, at du har fast bopælsadresse i pågældende land.

7.  Konklusion og afgørelse:

Da din faste bopælsadresse således ikke ses behørigt dokumenteret ifølge dokumentationskravet opfylder du ikke betingelsen vedr. afstandskriteriet, hvorefter du meddeles afslag på dækning af din udgifter til trods for, at disse vedr. kostposterne ses dokumenterede.

Afslaget relaterer sig ligeledes til manglende dokumentation for udgift til logi. Du har ikke dokumenteret denne udgift, og dermed opfylder du heller ikke kravet til dækning af denne post, hvilket ligeledes er medvirkende til meddelelse af et samlet afslag på din ansøgning. “

Klager klagede samme dag, som afgørelsen blev truffet, over afgørelsen til uddannelsesinstitutionen. Af klagen, som blev sendt i kopi til Ankenævnet, fremgår, at der tillige klages over urigtig klagevejledning, da rette klageinstans er ATP’s Ankenævn og ikke – som anført i afgørelsens klagevejledning – Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klager har endvidere såvel før som efter 3. maj 2019 i en række mails klaget over, at uddannelsesinstitutionen har undladt at opfylde sin pligt til at genvurdere sin afgørelse og oversende klagen til Ankenævnet.

Uddannelsesinstitutionen traf den 7. juni 2019 afgørelse om, at man efter at have genvurderet sagen fastholdt sin afgørelse af 3. maj 2019 om afslag på tilskud til kost og logi, da der fortsat manglede dokumentation for opfyldelse af afstandskriteriet og for afholdte udgifter til logi. uddannelsesinstitutionen oplyste samtidig i afgørelsen klageren om, at man nu ville sørge for, at sagen blev indbragt for Ankenævnet som rekursmyndighed. Genvurderingen af afgørelsen er sendt af uddannelsesinstitutionen til klager via e-boks.

Høring af Uddannelsesinstitutionen

Ankenævnet anmodede ved brev af 22. juli 2019 uddannelsesinstitutionen om uddannelsesinstitutionens bemærkninger til bl.a. klagen over den manglende/sene oversendelse af klagen til Klagenævnet.

Uddannelsesinstitutionen har i supplerende udtalelse af 14. august 2019 bl.a. redegjort for uddannelsesinstitutionens sagsbehandling i forbindelse med klagers anmodning om tilskud til kost og logi og klagen over uddannelsesinstitutionens afgørelser om samme. Uddannelsesinstitutionen har herunder beklaget, at man i første omgang har givet forkert klagevejledning til klager og derfor ikke i første omgang har været opmærksom på uddannelsesinstitutionens pligt til at modtage klagen til remonstration og til herefter at oversende klagen til Ankenævnet for ATP mm. sammen med sin genvurdering af sagen.

Partshøring

Klager er den 13. oktober 2019 partshørt over uddannelsesinstitutionens supplerende udtalelse af 14. august 2019. Klager har den 14. oktober 2019 indsendt partshøringssvar. For så vidt angår klagen over uddannelsesinstitutionens afgørelse om kost og logi har klager ikke yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 9 a i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (godtgørelsesloven), jf. i dag lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019, at udbetaling af tilskud til deltageren til kost og logi varetages af uddannelsesinstitutionen.

Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelse efter § 9 a kan i medfør af § 19 i samme lov inden for en frist på 4 uger indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. Klagen skal indsendes til uddannelsesinstitutionen, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver uddannelsesinstitutionen ikke klageren fuldt ud medhold, sender uddannelsesinstitutionen klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankenævnet for ATP mm.

Uddannelsesinstitutionens afgørelser vedrørende afslag på at yde tilskud til kost og logi er truffet med henvisning dels til § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-loven), jf. i dag lovbekendtgørelse nr. 616 af 3. juni 2019, dels til §§ 12-15 i bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som er udstedt med hjemmel i godtgørelsesloven.

Det er efter AMU-lovens § 21, stk. 2, en betingelse for adgangen til at modtage tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne for tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. godtgørelsesloven.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 kan uddannelsesdeltagere, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, opnå tilskud, jf. § 1, stk. 1. Beskæftigelsen skal foregå i en fysisk eller juridisk persons virksomhed eller i egen virksomhed, der udøves fra et fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 2.

Det følger endvidere af § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen, at det er en forudsætning for udbetaling af tilskud til indkvartering mellem undervisningsdage, der følger umiddelbart efter hinanden, at uddannelsesdeltageren sammenlagt har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur. Uddannelsesdeltageren skal ved indgivelse af ansøgning om tilskud oplyse adressen på den bolig, hvor uddannelsesdeltageren har sin folkeregisteradresse, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 1, og uddannelsesdeltageren skal, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2, dokumentere, dels over hvilken periode indkvarteringen har strakt sig, dels hvilke udgifter til kost og logi der er udløst af indkvarteringen. Tilskud udgør ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 1, indtil 450 kr., der mod dokumentation efter 13, stk. 2, for hver overnatning, hvor uddannelsesdeltageren er indkvarteret, udbetales til hel eller delvis dækning af de pågældende udgifter.

Uddannelsesinstitutionen har i sine afgørelser lagt til grund, at klageren ikke på fyldestgørende måde har dokumenteret, at han opfylder kravet om en sammenlagt afstand på 120 km mellem hans faste bopæl og uddannelsesstedet, og har som begrundelse herfor henvist til, at klageren ikke har fremlagt dokumentation for sin oplysning om, at han skulle have fast bopælsadresse i Cameroun. Afslaget er derudover begrundet i, at der mangler dokumentation for udgifter til logi. 

Klager har hverken over for uddannelsesinstitutionen eller over for nævnet dokumenteret eller sandsynliggjort, at han opfylder afstandskravet efter bekendtgørelsens § 12, hvorved bemærkes, at en registrering i CPR- registret om, at klager er udrejst af Danmark, ikke i sig selv udgør fornøden dokumentation vedrørende bolig i relation til reel og faktisk beskæftigelse i Danmark i en virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark. Klager har endvidere fortsat ikke fremlagt dokumentation for sine udgifter til logi. Ankenævnet stadfæster herefter uddannelsesinstitutionens afgørelse af 3. maj 2019 om, at klager ikke er berettiget til betaling af tilskud til kost og logi under deltagelsen i AMU kursus i by A i perioderne 5. februar til og med 7. februar, 11. februar til og med 21. februar og 25. februar til og med 28. februar 2019.

Ankenævnet bemærker, at nævnet finder uddannelsesinstitutionens fejlagtige klagevejledning og den på den baggrund sene genvurdering og oversendelse af sagen til Ankenævnet for ATP mm. den 7. juni 2019 beklagelig. Uddannelsesinstitutionen har da også i den supplerende udtalelse af 14. august 2019 udtrykt sin beklagelse over dette forhold.

Ankenævnet bemærker i øvrigt om sagsbehandlingstiden i Ankenævnet, at denne har været påvirket dels af et omfattende antal henvendelser fra klager, dels af, at dele af sagen har været – og fortsat er – underlagt principielle overvejelser om nævnets kompetence.

Kopi af denne afgørelse er sendt til uddannelsesinstitutionen og AUB.