Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-22 /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. juli 2018 fra ATP Livslang Pension

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 3. juli 2018, hvorefter klagers ATP Livslang Pension skal udbetales som livsvarig månedlig pension, fordi den årlige pensionsret på udbe-talingstidspunktet er opgjort til 2.916 kr. og dermed mere end 2.900 kr., som er grænsen for udbetaling som engangsbeløb.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pag-ter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX (herefter klager) har i brev af 19. juli 2018 klaget til Ankenævnet for ATP m.m. over ATPs afgørelse af 3. juli 2018 om, at hans pension fra ATP skal udbetales som livsvarig månedlig pension. Klager henviser til, at ATP i brev af 22. marts 2018 har orienteret ham om, at han vil få et engangsbeløb på 63.896,86 kr., at overskridelsen kun er på 14 kr., og at han er syg og højst har 10 år at leve i.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 13. september 2018 fastholdt sin afgørelse af 3. juli 2018 om, at klagers samlede ATP Livslang Pension udgør 2.916 kr. om året og dermed er 16 kr. over den grænse på 2.900 kr. i årlig pension, som er den beløbsgrænse som afgør, om pensionen udbetales som et engangsbeløb eller som løbende pension. De 2.916 kr. svarer til de 243 kr. i månedlig pension, som ATP fra september udbetalte til klager før skat.

ATP henviser til ATP-lovens § 9, stk. 1, hvorefter ATP Livslang Pension som udgangspunkt er en livsvarig månedlig pension. I bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 om beregning og udbetaling af ATP Livslang Pension er det i § 1, stk. 3 bestemt, at det er størrelsen på udbetalingstidspunktet, som er afgørende for, om det bliver en månedlig pension eller et engangsbeløb, og i bekendtgørelse nr. 1344 af 28. november 2017 om blandt andet kapitaliseringsgrænse, er det i § 5 bestemt, at det kun er pensioner på 2.900 kr. eller derunder i årlig pension, som kan udbetales som et engangsbeløb.

Da klagers årlige pension på udbetalingstidspunktet er 2.916 kr., er hans pension 16 kr. over grænsen for, at den kan udbetales som et engangsbeløb. Reglerne giver ikke mulighed for, at ATP kan dispensere fra denne grænse, som er bestemt i en bekendtgørelse.

I brev af 22. marts 2018 har ATP skrevet til klager, at han ville få udbetalt 63.896,86 kr. som et engangsbeløb. Men det fremgår også af brevet på side 2, at pensionens størrelse er beregnet pr. den 1. i måneden (marts 2018), og at ATP tager forbehold for, at udbetalingen kan ændre sig til en månedlig pension, hvis der fortsat indbetales bidrag, eller hvis pensionen forhøjes på grund af udskudt udbetalingstidspunkt.

Det er netop de yderligere bidrag, som indbetales for klager efter brevet den 22. marts 2018 som gør, at klager kommer over grænsen for udbetaling som et engangsbeløb.

ATP har i supplerende udtalelse af 18. marts 2019 oplyst, at den månedlige pension grundet yderligere indbetalinger nu udgør 245 kr. før skat, og at ATP i særskilt svar til klager har oplyst om skatteforhold på baggrund af klagers forespørgsel herom af 8. november 2018. ATP oplyser samtidig, at kapitaliseringsfaktoren for én, der gik på pension som 65-årig i 2018, var på 22,2969.

Partshøring

Klager er den 20. september 2018 blevet hørt over ATPs udtalelse af 13. september 2018, men da klager er flyttet til Berlin, genfremsendes høringen den 21. januar 2019. Klager er endvidere den 26. april 2019 blevet hørt over ATPs supplerende udtalelse af 18. marts 2019.

Klager har ikke haft bemærkninger til partshøringerne, men har i brev dateret den 8. november 2018 oplyst, at han ikke forstår hvordan et engangsbeløb på 63.896,86 kr. svarer til 2.916 kr. årligt. Klager oplyser samtidig, at han ikke skal betale dansk skat, da han nu er bosat i Tyskland.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 9, stk. 1, i ATP-loven, at ATP Livslang Pension som udgangspunkt er en livsvarig månedlig pension.

Efter § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død, er det størrelsen af den optjente pensionsret på tidspunktet for pensionering, der er afgørende for, om ATP-pensionen bliver udbetalt som et engangsbeløb eller som en månedlig ydelse.

Endelig følger det af § 5, i bekendtgørelse nr. 1344 af 28. november 2017 om blandt andet kapitaliseringsgrænse i 2018, at hvis den årlige pension er beregnet til 2.900 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder. Hvis den årlige pension derimod er beregnet til over kr. 2.900 kr., udbetales den i månedlige rater.

Det fremgår af sagen, at ATP på tidspunktet for klagers pensionering i juli 2018 har beregnet den årlige pension til 2.916 kr. Pensionen skal derfor udbetales i månedlige rater, jf. § 5, i bekendtgørelse nr. 1344 af 28. november 2017.

ATPs oplysning i brev af 22. marts 2018 om et forventet engangsbeløb på 63.896,86 kr. kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes i den forbindelse, at der i brevet blev taget højde for, at pensionen kan ændre sig som følge af bl.a. fortsat indbetaling af ATP bidrag, og at der ifølge det oplyste er indbetalt yderligere ATP bidrag i perioden fra den 22. marts 2018 og frem til pensionering i juli 2018.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.