Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-19 /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 22. maj 2018 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 22. maj 2018, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til XX efter hendes afdøde mand, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen af 13. juni 2018 anført, at hun ikke vidste, at hun havde ret til et engangsbeløb efter sin afdøde mand og derfor ikke kunne anmode om udbetalingen. Det fandt hun først ud af, da ATP kontaktede hende den 24. april 2018. Klager ønsker derfor, at ATP ser bort fra fristen.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 29. august 2018 fastholdt sit afslag på udbetaling af et engangsbeløb til klager som efterlevende ægtefælle, fordi hendes krav på udbetaling efter ATP-lovens § 11, stk. 1, er forældet. Forældelsesreglen står i ATP-lovens § 36, stk. 2. Krav på udbetaling skulle være fremsat senest 5 år efter mandens død den 18. februar 2012.

I ATP-lovens § 14 a, stk. 1, er det præciseret, at: ”Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret [det danske centrale personregister]. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede.”

Den 24. april 2018 finder ATP frem til en sandsynlig adresse på klagers mand i udlandet og sender ham et brev med orientering om, at han kan modtage ATP Livslang Pension. Det er først, da ATP modtager klagers brev den 16. maj 2018, at ATP modtager en anmodning om udbetaling. Dette er mere end 5 år efter klagers mands død den 18. februar 2012.

ATP har endvidere udtalt, at ATP heller ikke kan udbetale mandens alderspension jf. ATP-lovens § 9, stk. 1, til boet efter manden. Det skyldes, dels at ATP aldrig har modtaget en anmodning om udbetaling, jf. ATP-lovens § 9, stk. 4, dels at klagers mand optjente ret til forhøjet pension, jf. ATP-lovens § 9 a, så længe udbetaling ikke var påbegyndt før det fyldte 75. år. Klagers mand var 69½ år ved sin død i 2012.

ATP oplyser supplerende, at hvis en person i udlandet står registreret i det danske CPR-system med en adresse i udlandet, så sender ATP ca. 3 måneder før, medlemmet fylder 65 år, en orientering om muligheden for at få ATP Livslang Pension. Klagers afdøde mand har ikke stået registreret med nogen udenlandsk adresse i CPR og blev derfor ikke orienteret på dette tidspunkt.

Når et medlem fylder 75 år og ikke længere kan optjene forhøjelse af ATP Livslang Pension på grund af en senere udbetaling end den danske folkepensionsalder på 65 år, gør ATP en ekstra indsats for at finde medlemmet i udlandet. ATP har derfor den 24. april 2018 fundet frem til klagers mands adresse via Internationalt Pensionskontor (IPOS, den myndighed som udbetaler skattefinansieret folkepension fra Danmark). Det får ATP til at skrive til manden den 24. april 2018 om muligheden for, at han kan modtage ATP Livslang Pension fra ATP. Det er dette brev, klager reagerer på. Klagers afdøde mand ville være fyldt 75 år i august 2017.

IPOS har først modtaget oplysning om adresse/dødsfald i november 2017. ATP havde således ikke nogen mulighed for inden for 5 år fra dødsfaldet at finde frem til klager eller hendes mand.

ATP fastholder ud fra ovenstående, at klagers krav på udbetaling af et engangsbeløb som efterlevende ægtefælle er forældet. Og mandens dødsbo har ingen krav på at få udbetalt hans alderspension.

Endelig oplyser ATP, at klagers mand kun havde betalt bidrag til ATP på i alt 972 DKK i 1993. Engangsbeløbet til klager ville derfor også være ganske lille, nemlig 1.521,78 DKK før fradrag af 40 procent skat til den danske stat.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af ATP-lovens § 14 a, stk. 1, at ATP udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret, det danske centrale personregister. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede. Krav på udbetaling af engangsbeløb skal efter ATP-lovens § 36, sk. 2, fremsættes senest 5 år efter dødsfaldet.

Klagers mand afgik ved døden den 18. februar 2012, og ATP modtog først klagers anmodning om udbetaling af engangsbeløb den 16. maj 2018. Kravet er derfor forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.