Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2018-10 / 26-03-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 22. december 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 22. december 2017, hvorefter XX får delvist afslag på ansøgning om rejsehjælp i forbindelse med, at XX var til samtale vedrørende praktikplads på Bermuda den 22. december 2017.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Tina Christensen, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Det hedder i den påklagede afgørelse bl.a.:

”Det er en betingelse for ydelse af støtte, at der forud for rejsens påbegyndelse er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet. Da der ikke på forhånd har været søgt om dette tilsagn, har AUB ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til dine rejseudgifter i forbindelse med søgning af praktik.

Vi har dog i denne konkrete sag besluttet, at vi kan yde rejsehjælp til din udrejse på 2.378 kr. …”

Det fremgår af sagen, at de 2.378 kr. udgør halvdelen af prisen på den billet, som klageren oprindelig havde købt – en rejse som blev tilkøbt et tidligere hjemrejsetidspunkt for 2.378 kr.

Klagen

XX har i klage af 10. januar 2018 og svar af 20. maj 2018 på partshøring navnlig anført, at hun har gjort alt, hvad hun fik besked om af sin skole, herunder har hun spurgt skolen til råds og fået rejsen forhåndsgodkendt, ligesom hun har bestået sin eksamen. Hendes eneste formål med rejsen var at søge om praktikplads. Grunden til, at hun ville være på Bermuda en længere periode, var for at sikre, at hun fik en praktikplads, og hun var til i alt tre samtaler. Hun kan derfor ikke se, hvorfor hun ikke kan få støtten.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 20. april 2018 fastholdt afgørelsen af 22. december 2017.

AUB har oplyst, at XX i midten af november 2017 kontaktede virksomheden XX på Bermuda, idet hun gerne ville tale med dem om en eventuel praktikplads. Klager oplyste i mailen, at hun ville være på øen i perioden 21. december 2017 til den 10. januar 2018. Den 16. november 2017 købte klager flybilletter for 2 personer til Bermuda.

I brev af 27. november 2017 til klager bekræftede skolen, at de havde forhåndsgodkendt, at hun kunne tage til samtale på Bermuda den 22. december 2017. Det blev endvidere oplyst, at de forventede, at hun afsluttede sit grundforløb den 12. januar 2018.

Den 19. december 2017 rejste klager til Bermuda for at deltage i samtalen den 22. december 2017. Hun rejste først hjem igen den 8. januar 2018. 

Den 21. december 2017 modtog AUB ansøgning om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet fra klager. Med ansøgningen var der vedlagt forhåndsgodkendelsen fra hendes skole samt dokumentation for flybilletter på i alt 7.041 kr.

Den 22. december 2017 traf AUB afgørelse om, at klager kun kunne få dækket sin udrejse til samtalen, men ikke den del af udgifterne, der omhandlede hjemturen. AUB lagde i afgørelsen vægt på, at rejsen efter AUBs vurdering ikke blev gennemført alene med det formål at søge praktikplads.

AUB har oplyst, at det fremgår af § 2, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet, at AUB yder økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, herunder til rejsehjælp til søgning af praktikplads til elever, som har afsluttet deres grundforløb.

Af bekendtgørelsens § 2, stk. 5, 1. pkt., fremgår det, at § 2, stk. 2, nr. 1, om rejsehjælp til søgning af praktikplads finder tilsvarende anvendelse for elever, der fortsat er på grundforløbet.

Af bekendtgørelsens § 2, stk. 5, 2. pkt., fremgår det, at det for elever på grundforløbet endvidere er en betingelse for at få støtte til rejsehjælp til en samtale, at der allerede forud for rejsens påbegyndelse, er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra AUB, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet.

AUB har oplyst, at klager på tidspunktet for rejsen endnu ikke var færdig med sit grundforløb, og derfor er hendes rejse omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 5.

AUB lagde i afgørelsen vægt på, at rejsen efter AUBs vurdering ikke blev gennemført alene med det formål at søge praktikplads. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at klager allerede på tidspunktet, hvor hun kontaktede den udenlandske arbejdsgiver med henblik på en eventuel samtale, vidste, at hun ville opholde sig på Bermuda i perioden 21. december 2017 til den 10. januar 2018. Herudover er der lagt vægt på, at klager blev på Bermuda i 17 dage efter, at samtalen blev afholdt.

På denne baggrund er det AUBs vurdering, at rejsen ikke udelukkende blev gennemført med det formål at søge praktikpladsen, men også indeholdt en vis form for privat ferie.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 2, stk. 1, og § 2, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet (PIU-bekendtgørelsen) yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag rejsehjælp i forbindelse med praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb.

Af PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 5, 1. pkt., fremgår det, at § 2, stk. 2, nr. 1, om rejsehjælp til søgning af praktikplads finder tilsvarende anvendelse for elever, der fortsat er på grundforløbet. Det er dog i denne situation en betingelse for ydelse af støtte, at der forud for rejsens påbegyndelse er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet.

Det er oplyst til sagen, at klager den 19. december 2017 rejste til Bermuda, og at AUB først den 21. december 2017 modtog klagers ansøgning om økonomisk støtte.

Ankenævnet bemærker, at der ikke er fremsendt dokumentation for, at klager forud for rejsens påbegyndelse har indhentet tilsagn om rejsehjælp fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig AUBs vurdering af, at rejsen ikke udelukkende blev gennemført med det formål at søge praktikpladsen, men også indeholdt en vis form for privat ferie. Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse, hvorefter XX har fået delvist afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte til rejseudgifter.