Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-11 / 10-01-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 20. december 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet giver klager medhold i, at hun har ret til økonomisk støtte til det planlagte udlandsophold og hjemviser sagen til AUB til fastsættelse af støttebeløbet inden for de rammer, som gælder herom.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen af 15. januar 2018 anført, at både flybilletter og vaccinationer skulle være på plads inden afrejsen, og at afslaget på visum først kom 3 dage før afrejse. Klager ønsker derfor udgifter til flybilletter (6.532 kr.) og vaccinationer (2095 kr.) refunderet.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. april 2018 fastholdt sin afgørelse. AUB henviser til, at der ikke kan ydes tilskud til flybilletter og vaccinationer, idet der ikke har været et praktikophold i udlandet.

Bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. giver i § 2 mulighed for at yde økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i udlandet. Da der ikke har været et praktikophold i udlandet, er klager således ikke omfattet af bekendtgørelsen, og dermed kan hun ikke få refusion for sine udgifter.

AUB bemærker afslutningsvis, at det ifølge ambassadess hjemmeside fremgår, at man kan ringe fra mandag til fredag, hvis man har spørgsmål til visum. Det fremgår endvidere af afslaget fra ambassaden, at Sydafrika ikke tillader visa til udenlandske praktikophold af den slags, klager havde ansøgt om.

På denne baggrund fastholder AUB sin afgørelse af 20. december 2017.

Partshøring

Klager er blevet partshørt over AUB’s udtalelse og har ikke afgivet yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår et praktikophold på XX i Sydafrika i perioden 11/9 – 21/12 2017. Det fremgår af sagen, at der har været arbejdet på at få praktikopholdet på plads gennem adskillige måneder. Vaccination er således foretaget den 29. juni 2017. Flybillet (med afrejse den 9. september 2017) er købt den 20. juli 2017 – ifølge klager var det et krav fra den sydafrikanske chef, at de dokumenterede at have købt flybillet, så han kunne vide, at de kom. Formular til brug for forhåndsgodkendelse af praktikopholdet med XX’s bekræftelse af ansættelse i den nævnte periode er underskrevet af praktikstedet den 16. august 2017. Praktikopholdet er godkendt af skolen (XX) den 23. august 2017. Det fremgår ikke af sagen, hvornår der er ansøgt om visum, men at Den sydafrikanske Ambassade i København meddelte afslag den 4. september 2017 med den begrundelse, at Sydafrika ”ikke længere” tillader visa til udenlandske praktikophold af den slags, der var ansøgt om visum til. Det fremgår ikke af sagen, hvornår praksis er ændret.

Efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 9, stk. 1 og 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, yder AUB økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse ”med henblik på praktikophold i virksomheder i udlandet”, herunder i form af rejsehjælp ”til søgning og overtagelse af en praktikplads”.

AUB har begrundet afslaget på at yde støtte med, at der ikke har været noget praktikophold. Det forhold, kan imidlertid, efter reglernes ordlyd og formål, ikke i sig selv begrunde et afslag. Er udgifterne afholdt i god tro med henblik på gennemførelse af et praktikophold i udlandet, er der efter loven ret til støtte inden for de fastsatte rammer. Hvis eleven således uforvarende bliver bragt i en situation, hvor opholdet må opgives på et tidspunkt, hvor de udgifter, hvortil der søges støtte, med føje er afholdt i tillid til dets gennemførelse, f.eks. på grund af elevens mellemkommende sygdom eller arbejdsgiverens uberettigede annullering af opholdet, må udgifterne anses for afholdt i god tro med henblik på et praktikophold i udlandet, hvortil der efter loven er ret til støtte.

I den foreliggende sag er både den sydafrikanske arbejdsgiver og den danske erhvervsskole gået ud fra, at praktikopholdet kunne gennemføres. På den baggrund og det i øvrigt foreliggende oplysningsgrundlag finder Ankenævnet, at klager har afholdt udgifterne i god tro med henblik på gennemførelse af praktikopholdet, hvorfor hun har krav på støtte dertil inden for de fastsatte rammer herfor.

Ankenævnet hjemviser herefter sagen til AUB med henblik på fastsættelse af støttebeløbet inden for de rammer, som er fastsat herom.