Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2018-29 / 21-09-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 18. september 2018 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 18. september 2018, hvorefter ATP ikke har mulighed for at tage stilling til XXs (herefter klager) ATP-bidrag for perioden 1967 til 30. september 2009, og hvorefter der ikke er grundlag for at registrere ATP-bidrag for perioden 1. oktober 2009 til 1. juni 2016.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Henrik Rothe, Ejner Holst, Steen Müntzberg og Lene Pag-ter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har den 3. oktober 2018 (fejldateret til 3. oktober 2016) klaget over ATPs endelige afgørelse af 18. september 2018. Klager anfører, at hun er utilfreds med afgørelsen, hvis hun ikke får udbetalt de ATP-bidrag, som hun har ret til.

Klager har ikke indsendt yderligere bemærkninger i forbindelse med høringen over ATPs udtalelse af 12. december 2018.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelsen af 12. december 2018 fastholdt, at der ikke er grundlag for at registrere ATP-bidrag for klager i perioden 1. oktober 2009 til 1. juni 2016, og at hun har fortabt adgangen til at gøre indsigelse mod evt. manglende ATP-bidrag for perioden 1967 til 30. september 2009.

ATP har bl.a. oplyst følgende om sagens forløb:

Af ATP’s journalsystem fremgår det, at klager henvendte sig til ATP den 5. januar 2015 med spørgsmål om ATP-bidrag vedrørende førtidspension. Med henvendelse dateret den 18. december 2017 kontaktede klager ATP angående manglende indbetalinger af ATP-bidrag vedrørende årene 1967, 1969, 1973, 1975, 1980-1982 samt 1986-2016. I digital besked den 23. januar 2018 skrev klager til ATP om ATP-bidrag for beskæftigelse i 1972, 1973 og 1974.

I brev af 27. februar 2018 anmodede ATP Udbetaling Danmark, Pension, om oplysninger til brug for sagen. Udbetaling Danmark svarede henholdsvis den 8. marts og den 22. marts 2018, at klager i perioden 1. marts 2013 og frem har været omfattet af gammel førtidspensionsordning, indtil hun den 1. juni 2014 overgik til folkepension. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om, at klager skulle have valgt at indbetale ATP-bidrag i den pågældende periode.

I brev af 4. april 2018 anmodede ATP Fredensborg Kommune om oplysninger til brug for sagen. Fredensborg Kommune svarede den 16. april 2018 om perioden 1. oktober 2009 til 28. februar 2013, at klager den 30. november 2001 meddelte kommunen, at hun ikke længere ønskede at indbetale til ATP. Klagers brev til kommunen var vedlagt.

Klager blev hørt over oplysningerne fra Fredensborg Kommune og Udbetaling Danmark den 23. maj 2018. Klager svarede ATP på partshøringen ved mails af henholdsvis 24. maj og 30. maj 2018.

Den 7. juni 2018 traf ATP afgørelse i sagen, da ATP havde en forventning om, at alle bemærkninger i sagen nu var modtaget.

I brev af 7. juni 2018, digital besked af 12. juni 2018 og brev af 13. juni 2018  sendte klager imidlertid yderligere bemærkninger til sagen. ATP besluttede på den baggrund at ville gennemgå klagers nye bemærkninger samt de tilsendte kopier af visse årsopgørelser og træffe en ny afgørelse. I digital besked af 14. juni 2018 meddelte ATP over for klager, at hun havde sendt flere bemærkninger inden for fristen, og at hun derfor skulle se bort fra afgørelsen af 7. juni 2018.

I endelig afgørelse af 18. september 2018 (sendt som fysisk brev, da klager havde meddelt, at hun havde lukket sit bredbånd) blev det fastslået, at klager i forhold til ATP-bidrag for perioden 1. oktober 2009 til 1. juni 2016 havde henvendt sig rettidigt til ATP. ATP havde på det foreliggende grundlag vurderet, at der ikke var grundlag for at registrere ATP-bidrag for denne periode. Baggrunden var, at det efter høring af de relevante myndigheder var blevet oplyst, at klager var omfattet af den gamle førtidspensionsordning uden tilvalg af frivillig indbetaling af ATP-bidrag. Derudover blev det i afgørelsen af 18. september 2018 fastslået, at klager i forhold til perioden 1967 til 30. september 2009 havde henvendt sig til ATP efter udløbet af ATP-lovens indsigelsesfrister, og at ATP derfor ikke havde mulighed for at tage stilling til ATP-bidrag for disse perioder, jf. ATP-lovens § 36.

Det er afgørelsen af 18. september 2018, der er indbragt for Ankenævnet.

ATP henviser - i det hele - til det i afgørelsen anførte om baggrunden for afgørelsen.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 36, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, at indsigelser mod størrelsen af de for et medlem konterede bidrag ikke kan fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der er således i loven fastsat frister for, hvornår et medlem af ATP senest kan gøre indsigelse i forhold til ATP over registrerede ATP-bidrag eller mangel på samme.

Klager har første gang gjort indsigelse mod størrelsen af de konterede bidrag – eller mangel på samme – ved skriftlig henvendelse til ATP henholdsvis den 5. januar 2015, den 18. december 2017 og den 23. januar 2018.

ATP har i afgørelsen af 18. september 2018 gennemgået de enkelte år og ATP-indbetalinger i forhold til, hvornår klager har gjort indsigelse over registrerede bidrag eller mangel på samme, og hvornår der skulle have været gjort indsigelse og begrundelsen herfor.

Perioden 1967 til 30. september 2009

Ankenævnet er for så vidt angår perioden 1967 til 30. september 2009 enig med ATP i angivelsen af indsigelsesfrist i forhold til enkelte år. Det er således nævnets opfattelse, at indsigelsesfristen i forhold til de enkelte indbetalinger er udløbet. Der er ikke i det, som klager har anført, noget holdepunkt for en anden bedømmelse.

Ankenævnet tiltræder på den baggrund, at klager i medfør af ATP-lovens § 36, stk. 1, er afskåret fra at gøre indsigelse over manglende indbetaling og kontering i perioden.

Perioden 1. oktober 2009 til 1. juni 2016

Ankenævnet er for så vidt angår perioden 1. oktober 2009 til 1. juni 2016 enig med ATP i, at indsigelse er sket rettidigt.

For så vidt angår vurderingen af, om der burde have været indberettet ATP af førtidspension i perioden 1. oktober 2009 til 1. juni 2016, har ATP henvist til, at klager har været omfattet af den gamle førtidspensionsordning, hvor det var frivilligt, om man ville indbetale til ATP.

Ankenævnet har ved vurderingen af, om der burde være indbetalt ATP-bidrag for den pågældende periode, lagt vægt på, at det fremgår af sagen, at klager har valgt ikke at indbetale til ATP af førtidspensionen i den nævnte periode. Der kan, for så vidt angår perioden 1. oktober 2009 til den 28. februar 2013, henvises til brev fra klager til Fredensborg Kommune af 30. november 2001, hvoraf det fremgår, at klager ikke længere ønskede at indbetale til ATP. Der kan, for så vidt angår perioden efter 1. marts 2013, henvises til Udbetaling Danmarks svar af 22. marts 2018 om, at der ikke er oplysninger hos Udbetaling Danmark om, at klager skulle have valgt at indbetale ATP-bidrag.

Ankenævnet tiltræder på den baggrund, at der ikke er grundlag for indbetaling af ATP. Det forhold, at klager i brev til ATP har anført, at hun ønsker at annullere sit brev og sin underskrift af 30. november 2001, kan ikke føre til en anden vurdering.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 18. september 2018.