Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-78 / 14-03-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 12. september 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 12. september 2017, hvorefter XX (herefter også benævnt klager) får afslag på sin anmodning om at udskyde ellers påbegyndt udbetaling af ATP Livslang Pension med henblik på at tilbagebetale allerede udbetalt pension og udskyde udbetalingen yderligere.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af den 10. oktober 2017 klaget over ATP’s afgørelse af 12. september 2017. Klagen begrundes med, at ATP bestemmer over, hvornår klager skal have sine penge fra ATP udbetalt.

Klager refererer i klagen to mails, som han tidligere har sendt til ATP. Af den første mail til ATP fremgår det, at ATP begyndte at udbetale pension til klager, da han blev 70 år, og at han først efterfølgende opdagede, at man kunne vente med udbetalingen, indtil man bliver 75 år. Klager undrer sig i mailen til ATP over, at han ikke har fået besked om, at han kunne vælge, om han ville vente med udbetalingen eller ej. Han ville gerne have ventet, til han blev 75 år, ligesom han gerne vil tilbagebetale alt, hvad han har fået fra ATP, hvis der er mulighed for at komme tilbage til ordningen. Af mailen fremgår det desuden, at han hverken har Nem ID eller e-Boks.

Af klagers anden mail til ATP fremgår, at han for 2 år siden har meddelt Digitaliseringsstyrelsen, borger.dk m.fl., at han ikke har NemID, e-Boks, internet eller lignende, og at han heller ikke får det. Klager anfører videre, at han ikke i 2016 har fået meddelelse om, at hans pensionsudbetaling ville starte den 1. november 2016, og at han er den eneste, der har råderet over sine opsparede penge hos ATP.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i en udtalelse af 15. november 2017 fastholdt sin afgørelse, hvorefter klager ikke har mulighed for at returnere allerede udbetalt pension siden november 2016 med henblik på yderligere udskydelse af udbetalingen af sin pension. Da klager i august 2017 anmodede om yderligere udskydelse, havde udbetalingen af klagers pension været i gang i mere end de maksimale 5 måneder, som reglerne tillader.

ATP oplyser om sagens forløb, at ATP den 22. juli 2011 i et fysisk brev til klager orienterede ham om en forestående udbetaling fra 1. november 2011, da klager fyldte 65 år den 3. oktober 2011. I brevet omtales muligheden for at udskyde udbetalingstidspunktet.

Den 25. oktober 2011 registrerer ATP, at klager har ønsket udskydelse, til han fylder 70 år. ATP formoder, at registreringen er sket på grund af telefonisk henvendelse fra klager.

Med brev af den 1. november 2011 bekræfter ATP overfor klager, at han har valgt udskydelse til 1. november 2016. Brevet sendes automatisk ud fra registreringen den 25. oktober 2011.

Den 22. juli 2016 sender ATP et brev til klager med Digital Post, hvoraf det fremgår, at udbetalingen af hans pension vil blive påbegyndt den 1. november 2016. Af brevet fremgår det, at klager kan vente endnu længere med at få udbetalt sin pension ved at udskyde udbetalingen. Da lov om Offentlig Digital Post er trådt i kraft den 1. januar 2014, sendes brevet digitalt.

ATP sender den 19. oktober 2016 et brev til klager med Digital Post om den konkrete opstart af pensionsudbetaling, og i december 2016 sender ATP et såkaldt ”årsbrev” med Digital Post med oplysning om udbetalinger for 2016 og 2017.

Den 21. august 2017 sender klager en mail til ATP, hvoraf det fremgår, at klager ønsker at udskyde udbetalingen, til han fylder 75 år, og at han ikke har fået besked om denne mulighed.

ATP svarer klager den 24. august 2017, at det ikke længere er muligt at udskyde udbetalingen yderligere, da klager har fået udbetalt pension i mere end 5 måneder, og at han er orienteret herom ved ATPs digitale brev fra 22. juli 2016.

Den 30. august 2017 modtager ATP endnu en mail fra klager, hvori han oplyser, at han har meddelt Digitaliseringsstyrelsen, Borger.dk m.fl., at han ikke er digital.

Med afgørelse af den 12. september 2017 afslår ATP, at klager kan fortryde den påbegyndte udbetaling. ATP meddeler i den forbindelse, at man har kontaktet Borgerservice i Valby, som har oplyst, at klager ikke er digitalt fritaget.

ATP forespørger den 19. oktober 2017 e-Boks, om ATP’s brev fra 22. juli 2016 er modtaget i klagers elektroniske indbakke. Den 20. oktober 2017 svarer e-Boks, at klager har været tilmeldt e-Boks siden lov om Offentlig Digital Post trådte i kraft 1. januar 2014, og at ATP’s brev fra 22. juli 2016 ligger i klagers elektroniske indbakke.

Udbetaling af ATP Livslang Pension er siden november 2016 blevet udbetalt til klagers NemKonto, hvor udbetalingen står oplyst som ”Pension fra ATP” ved hver udbetaling.

I udtalelsen opfordrer ATP klager til at blive korrekt frameldt Digital Post ved at rette henvendelse til Borgerservice i Valby, såfremt han fastholder ikke at ville modtage post i sin e-Boks. I modsat fald vil ATP og andre myndigheder fortsat sende breve til klagers e-Boks.

ATP fastholder videre, at klager er korrekt orienteret om sine udskydelsesmuligheder via Digital Post, da han ikke er digitalt fritaget. At ATP’s brev af 22. juli 2016 er fremsendt elektronisk giver derfor ikke grundlag for, at ATP kan se bort fra reglen om, at der højst må være udbetalt 5 måneders pension.

ATP anfører, at klager har været i et forløb, hvor han har valgt at udskyde udbetalingen af sin ATP Livslang Pension, indtil han fyldte 70 år. Muligheden for at udskyde til medlemmet fylder 75 år fremgår af ATP-lovens § 9 a, stk.1.

ATP henviser til bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død, hvor det i § 2 er præciseret, at:

”Et ATP-medlem, som har påbegyndt udbetalingen af en månedlig pension, og som fortryder udbetalingen, kan vælge at udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. Anmodning herom skal være modtaget i ATP, senest 5 måneder efter, at udbetalingen er påbegyndt. Medlemmet skal tilbagebetale de udbetalte beløb til ATP. Udbetalingen kan ikke udskydes længere end til det fyldte 75. år.”

Da ATP først den 21. august 2017 modtog en anmodning fra klager om yderligere udskydelse af udbetalingen, hvilket var mere end 5 måneder efter, at udbetalingen blev påbegyndt den 31. oktober 2016, var det ikke muligt at fortryde den påbegyndte udbetaling.

Det er ATPs opfattelse, at ATP har været berettiget til at sende post digitalt til klager, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 1. Ifølge samme lovs § 10 er den retlige virkning, at den digitale post anses for at være kommet frem, på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for klager i hans elektroniske indbakke. ATP fastholder derfor, at klager er korrekt orienteret om sin mulighed for udskydelse via ATP’s digitale brev fra 22. juli 2016.

ATP henviser endvidere til, at § 3 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere fastslår, at borgere i Danmark automatisk tilsluttes ordningen, men at man kan blive digitalt fritaget, jf. lovens § 5, ved henvendelse til kommunen.

ATP har trods opfordring i ATPs brev af 12. september 2017 til klager ikke modtaget dokumentation for, at han skulle være digitalt fritaget ved modtagelsen af ATPs brev den 22. juli 2016. ATP har som nævnt fået en telefonisk bekræftelse fra Borgerservice i Valby om, at klager ikke er digitalt fritaget, og e-Boks har tillige bekræftet, at ATPs brev af 22. juli 2016 er i klagers e-Boks.

Partshøring

ATPs udtalelse er sendt i partshøring hos klager, der ved mail af 19. december 2017 har fremsendt bemærkninger hertil. I partshøringen anfører klager, at han for flere år siden meddelte bl.a. digitaliseringsstyrelsen.dk og borger.dk, at han ikke ville have e-Boks, og han mener, at han har frameldt sig e-Boks. Han har aldrig haft internet, wi-fi eller lignende, og han har derfor aldrig haft adgang til e-Boks eller Nem ID.

Klager afviser i partshøringen, at han skulle have fortrudt den påbegyndte udbetaling, idet han ikke er blevet informeret om, at han kunne vente til han blev 75 år, og det var således helt tilfældigt og uden om ATP, at han opdagede, at man kan vente med udbetaling, til man bliver 75 år.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om et ATP-medlems mulighed for at udskyde udbetaling af ATP Livslang Pension fremgår af bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død. I den periode, som klagen drejer sig om, fandt bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 anvendelse.

Af § 2 i bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død følger det, at et ATP-medlem, som har påbegyndt udbetalingen af en månedlig pension, og som fortryder udbetalingen, kan vælge at udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. Anmodning herom skal være modtaget i ATP senest 5 måneder efter, at udbetalingen er påbegyndt.

Udbetalingen af klagers pension begyndte den 1. november 2016. Forinden havde ATP med brev af den 22. juli 2016 orienteret klager om, at det var muligt at udskyde udbetalingen af pensionen yderligere. Brevet blev sendt digitalt, idet lov om Digital Post fra offentlige afsendere var trådt i kraft den 1. januar 2014.

Det følger af §§ 1 og 3 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13/06/2016, at offentlige afsendere har ret til at afsende kommunikation til fysiske personer med Digital Post med de retsvirkninger, der følger af § 10, medmindre den pågældende er fritaget fra ordningen.

Borgerservice i Valby oplyser, at klager ikke er digitalt fritaget, og e-Boks oplyser, at klager har været tilmeldt e-Boks siden lov om Offentlig Digital Post trådte i kraft 1. januar 2014, og at ATP’s brev fra 22. juli 2016 ligger i klagers elektroniske indbakke.

Efter § 10 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere anses meddelelser, der sendes under anvendelse af Digital Post, for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen.

Klager meddeler ATP den 21. august 2017, at klager ønsker at udskyde udbetalingen, til han fylder 75 år, hvilket er mere end 5 måneder efter, at udbetalingen er påbegyndt den 31. oktober 2016.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra denne frist på ulovbestemt grundlag. Nævnet bemærker herved, at der ikke ses at være begået fejl af ATP, der kan begrunde, at der bortses fra fristen. ATP kunne således benytte sig af Digital Post, idet klager ikke var fritaget fra ordningen.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse, hvorefter XX får afslag på sin anmodning om at fortryde påbegyndt udbetaling af ATP Livslang Pension.