Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-18 / 20-07-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 12. marts 2019 fra ATP, Skattenedslag for seniorer

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 12. marts 2019, hvorefter opgørelsen af XXs beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven for årene 2008, 2009 og 2010 fastsættes til 0 %.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pag-ter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX (herefter klager) har ved brev af 15. marts 2019 klaget til Ankenævnet for ATP m.m. over, at hans beskæftigelsesgrad for årene 2008, 2009 og 2010 er fastsat til 0 %, når han har været i fuld beskæftigelse i alle årene.

Klager har anført, at han gik over på flexjob, fordi han ikke kunne tåle at arbejde om natten (hvad en bager normalt gør). Klager er uforstående over for, hvorfor det ikke skal præmieres, at han har arbejdet i 50 år som bager på fuld tid.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 12. april 2019 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at arbejdstimer i et flexjob ikke kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2, og at dette gælder uanset, at arbejdsgiver har indberettet ATP-bidrag. ATP modtager oplysninger om personer i løntilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

ATP har modtaget oplysninger om klagers flexjob fra XX Kommune. Ifølge disse oplysninger har klager i perioden fra den 1. januar 2006 og frem til den 1. oktober 2011 været i flexjob.

ATP henviser endvidere til, at klager i sin klage til Ankenævnet selv beskriver, at han var ansat i et flexjob.

Da ATP ikke kan medregne perioder med beskæftigelse i løntilskud, fastholder ATP, at klagers beskæftigelsesgrad for årene 2008, 2009 og 2010 skal fastsættes til 0 %.

Partshøring

Klager er den 26. april 2019 blevet hørt over ATPs udtalelse af 12. april 2019 og er i den forbindelse ikke fremkommet med supplerende bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) med senere ændringer kan ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, samt servicejob efter lov om servicejob, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter loven.

Det fremgår af sagen, herunder indhentede oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og XX Kommune, at klager i årene 2008, 2009 og 2010 var ansat i beskæftigelse med løntilskud i Virksomhed X. Uanset at arbejdsgiver har indbetalt atp-bidrag, kan klagers beskæftigelse på fuld tid ikke indgå ved beregningen af beskæftigelsesgraden, når beskæftigelsen har været med løntilskud.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse af 12. marts 2019, hvorefter klagers beskæftigelsesgrad for årene 2008, 2009 og 2010 fastsættes til 0 %.