Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-15 / 30-01-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 12. februar 2018 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB´s afgørelse af 12. februar 2018, hvorefter klager, XX, ikke har ret til økonomisk støtte i form af rejsehjælp til søgning af praktikplads i Irland.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klagen af 12. februar 2018 til AUB anført, at han har fået vejledning af både skolen og Borger.dk om, at han blot skulle indsende dokumentation for rejse og rejseudgifter senest 4 måneder efter rejsen. Klager er derfor ikke tilfreds med AUB’s afgørelse om, at klager skulle have indhentet tilsagn om rejsehjælp inden afrejsen.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 16. maj 2018 fastholdt sin afgørelse af 12. februar 2018. AUB henviser til, at der ikke kan udbetales tilskud til rejsehjælp, idet klager ikke har søgt om tilsagn forud for rejsens påbegyndelse.

AUB henviser til PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvorefter AUB yder økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever, der har afsluttet grundforløbet. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1, at der blandt andet kan ydes støtte i form af rejsehjælp til søgning af praktikplads.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 5, at også de elever der ikke har afsluttet grundforløbet, kan få støtte til blandt andet rejsehjælp til søgning af praktikplads. Det fremgår imidlertid også, at for disse elever (som ikke har afsluttet grundforløbet), er det en betingelse, at der forud for rejsens påbegyndelse er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra AUB, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet.

Klager var på tidspunktet for rejsen fortsat på grundforløbet og derfor omfattet af betingelserne i bekendtgørelsens § 2, stk. 5.

Det fremgår af bilagene til ansøgningen fra klager, at han købte flybilletter den 3. januar 2018, og at skolen i et brev af 9. januar 2018 har bekræftet, at han skal til samtale i Irland den 21. januar 2018. Klager har således haft mulighed for at sende ansøgningen, inden han påbegyndte rejsen.

På baggrund af klagen kontaktede AUB den 14. februar 2018 telefonisk vejlederen på skolen, som forklarede, at hun altid vejleder eleverne om, at de skal sende ansøgningen ind til AUB, inden de rejser.

På denne baggrund fastholder AUB afgørelsen af 12. februar 2018.

Partshøring

Klager er blevet partshørt over AUB’s udtalelse og har ikke afgivet yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. (PIU-bekendtgørelsen), at AUB yder økonomisk støtte til rejsehjælp og refusion af afholdte udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring til søgning af praktikplads i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der er optaget på erhvervsuddannelsens grundforløb. Det er en betingelse for ydelse af støtte, at der forud for rejsens påbegyndelse er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra AUB, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet.

Klager var på tidspunktet for rejsen til Irland fortsat på grundforløbet, og klager har ikke forud for rejsen til Irland indhentet tilsagn om rejsehjælp fra AUB. Betingelserne i PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 5, om økonomisk støtte i form af rejsehjælp til søgning af praktikplads i udlandet er dermed ikke opfyldt.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til økonomisk støtte i form af rejsehjælp til søgningen af praktikpladsen i Irland.