Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-23 / 11-06-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 11. maj 2018 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 11. maj 2018, hvorefter XX får afslag på at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Mi.intzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i breve af henholdsvis den 14. og 15. maj 2018 til Ankenævnet tilkendegivet, at han ønsker sine penge udbetalt. Klagen begrundes med, at det ikke er fremgået af klagers ansættelseskon­trakter, at han ikke kunne råde over sine egne penge, som er indbetalt til ATP via klagers løn. Kla­ger ønsker ikke, at hans penge skal stå hos ATP, og da han snart flytter til Berlin, ønsker han pengene udbetalt.

Klager har i mail af den 29. august 2018 yderligere tilkendegivet, at han ikke ønsker at modtage folkepension, da han til den tid er bortrejst fra Danmark, og spørger, om pengene kan blive udbetalt, hvis han opsiger sit danske CPR-nummer.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i en udtalelse af den 29. august 2018 fastholdt sin afgørelse, hvorefter klager først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når han når folkepensionsalderen, jf. ATP-lovens § 9, stk. 1.

ATP bemærker i udtalelsen, at ATP-loven ikke indeholder nogen hjemmel til at foretage udbetaling før folkepensionsalderen. Det er således ikke muligt at få udbetalt pension fx med den begrundelse, at man flytter til udlandet. ATP-loven har heller ingen hjemmel for udbetaling af korrekt indbetalte bidrag.

ATP henviser til lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 6, hvorefter folkepensionsalderen er 68 år for personer født efter 31. december 1962. Da klager er født i 1988, er hans pensionsalder derfor 68 år. Reglerne om folkepensionsalder i lov om social pension gør det muligt, at pensionsalderen kan forhøjes, hvis gennemsnitslevetiden i den danske befolkning bliver længere i fremtiden.

Partshøring

ATPs udtalelse er sendt i partshøring hos klager, der ved mails af den 24. og 25. september 2018 har fastholdt, at han ønsker sine penge udbetalt med det samme.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af§ 9, stk. 1, i lov om arbejdsmarkedets tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, at tillægspension i form af egenpension udbetales efter opnået folkepensionsalder. Loven indeholder ingen mulighed for at dispensere fra denne regel, lige­ som loven ikke giver mulighed for at tilbagebetale ATP-bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiver efter lovens regler herom.

Det fremgår desuden af§ 1 a, stk. 1, nr. 6, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer, at folkepensionsalderen er 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.

Idet klager er født den 8. juli 1988 og således endnu ikke har nået folkepensionsalderen, har ATP ikke hjemmel til at foranledige udbetaling af klagers tillægspension.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse, hvorefter klager får afslag på at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid.