Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-5 / 25-08-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. november 2018 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 7. november 2018, hvorefter XX ikke kan få udbetalt økonomisk støtte til praktik i udlandet på 5.130 kr. for perioden 23. august 2017- 22. august 2018, da der allerede er udbetalt den maksimale støtte på 32.000 kr. for perioden på 12 måneder.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klagen af 3. december 2018 og mail af 6. marts 2019 anfører klager, at hun er blevet fejlinformeret af skolen, og at hun derfor ikke vidste, at det var datoen for betalingen af den første udgift, hvorfra 12 måneders perioden regnes. Hun mener heller ikke, at denne information fremgår af de blanketter, som AUB har udarbejdet til brug for udbetaling af støtte.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 5. februar 2019 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB har anført, at klager fra den 1. september 2017 til den 30. september 2017 var i praktikprøve i Grønland i forbindelse med uddannelse til mediegrafiker. I denne sammenhæng yder AUB støtte til flybilletter. Flybilletterne betales den 23. august 2017.

Det følger af bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 5, stk. 2 og 3, at beløbsgrænsen på 32.000 kr. gælder i en periode på 12 måneder fra den dag, hvor den første udgift afholdes.

Da første flybillet er betalt den 23. august 2017, er det således herfra de 12 måneder skal regnes.

I 12-måneders perioden fra den 23. august 2017 er der søgt om støtte til (datoerne er rettet til efter bilagene):

  • Returrejse fra d. 1. september 2017 – d. 30. september 2017, betalt d. 23. august 2017: 12.903,00 kr.
  • Enkelt rejse til Grønland d. 31. oktober 2017, betalt d. 19. oktober 2017: 3.816,00 kr.
  • Flyttehjælp, fakturadato d. 17. november 2017: 632,00 kr.
  • Returrejse fra d. 17. marts 2018 – d. 29. maj 2018, betalt d. 7. februar 2018: 10.358,00 kr.
  • Returrejse fra d. 28.september 2018 til d. 29. oktober 2018, betalt d. 13. juli 2018: 9.421,00 kr.

Samlet er der søgt om støtte for 37.130 kr. i perioden, og da dette overstiger maksimum for perioden på 32.000 kr., kan AUB ikke udbetale støtte for det resterende beløb på 5.130 kr.

AUB bemærker, at oplysninger både om beløbsgrænse og om, at den 12 måneders periode, hvor beløbsgrænsen gælder, starter fra afholdelse af den første tilskudsberettigede udgift, fremgår af ansøgningsskemaet, som klager flere gange har udfyldt og underskrevet. Klager burde derfor være bekendt med betingelserne efter bestemmelsen og har derfor herudfra haft mulighed for at handle, som hun fandt mest fordelagtigt.

Det er AUBs opfattelse, at der ikke i bekendtgørelsen er nogen dispensationsmulighed i forhold til beløbsgrænsen - herunder i forhold til, hvilken periode en given udgift skal henregnes til.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er der en årlig beløbsgrænse på 32.000 kr. til støtte til praktik i udlandet. Af § 5, stk. 3, fremgår, at ”Den årlige støtte efter stk. 2, opgøres inden for perioder på 12 måneder regnet fra datoen for elevens første afholdelse af en tilskudsberettigende udgift. Datoen for elevens afholdelse af de enkelte tilskudsberettigende udgifter afgør, hvilken periode efter 1. pkt. de respektive udgifter i givet fald er omfattet af.”

Ankenævnet lægger det foran anførte om udgifternes størrelse og betalingsdato til grund i sagen, og herefter begynder 12 måneders perioden den 23. august 2017 og løber frem til den 22. august 2018. I den periode har klager afholdt udgifter på og søgt om støtte på i alt 37.130 kr. Da dette overstiger maksimumbeløbet på 32.000 kr., er klager ikke berettiget til at få udbetalt differencen på 5.130 kr.

Det forhold, at klager ikke var bekendt med reglerne for rejsehjælp i forbindelse med praktikpladssøgning i udlandet og ikke mener at have fået den korrekte vejledning af uddannelsesskolens vejleder, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet har noteret sig, at det af AUBs blanket til ansøgning om økonomisk støtte i udlandet fremgår, at ”Hvis du er begyndt i praktik den 22. november 2015 eller senere, gælder de nye regler dig. Det betyder, at du inden for en 12 måneders periode højst kan få 32.000 kr. i tilskud fra AUB, perioden begynder den dag, hvor du har betalt den første udgift, som du har ret til at få dækket.”

Ankenævnet har ikke vurderet, hvorvidt skolens vejledning har været mangelfuld eller ukorrekt. Dette er i givet fald et anliggende mellem klager og skolen.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.