Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-13 / 21-09-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. november 2018 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 1. november 2018, hvorefter XX har fortabt retten til økonomisk støtte til husleje under praktikophold i Bolivia fra den 23. marts 2018 til den 25. juli 2018.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner K. Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pagter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX (herefter klager) har ved digital besked af 13. november 2018 til AUB klaget over AUBs afslag på støtte til husleje under praktikophold i Bolivia fra den 23. marts 2018 til den 25. juli 2018.

Klager har anført, at det i Bolivia kun var muligt at få internet til de yderst nødvendige ting (typisk en gang hver anden måned), og at det kun var muligt at få en samlet kvittering med et samlet stempel for den husleje, der er betalt.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 25. februar 2019 fastholdt den påklagede afgørelse.

Det er i AUBs udtalelse anført, at AUB i sin genoptagelse af sagen har taget højde for klagers oplysninger om, at det i Bolivia var vanskeligt at tilgå et velfungerende internet samt skaffe månedlige opgørelser over huslejen.

AUB har videre anført, at klager søgte om støtte til den samlede husleje den 23. oktober 2018, og at det af de fremsendte kvitteringer fremgår, at der er foretaget tre indbetalinger af husleje.

AUB henviser til, at det fremgår af bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen), at ansøgning om støtte skal indgives senest 4 måneder efter afholdelse af rejseudgiften, jf. § 21, stk. 2, og at AUB i særlige tilfælde kan se bort fra en fristoverskridelse med maksimalt 2 måneder, jf. § 21, stk. 4.

AUB anfører endvidere, at ansøgningen for så vidt angår betalingerne den 14. marts 2018 og den 26. april 2018 således er indgivet mere end 4 måneder efter, at udgiften er afholdt. AUB har derfor vurderet, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at AUB kan se bort fra overskridelsen af ansøgningsfristen.

Herom anfører AUB, at AUB ikke finder, at der er oplyst særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation. AUB har herved lagt vægt på, at der for så vidt angår betalingen af den 14. marts 2018 heller ikke ved en evt. forlængelse af fristen vil være ansøgt rettidigt, idet ansøgningen sker efter 6 måneder fra afholdelsen af udgiften.

I relation til betalingen af den 26. april 2018 har AUB lagt vægt på, at det af klagers flybillet til hjemrejsen fremgår, at klager er returneret til Danmark den 26. juli 2018. Det må således antages, at klager herefter har haft til internet mm. på almindelig vis. Klager har således haft mulighed for at søge rettidigt i en måned efter hjemkomsten. Det er således AUBs vurdering, at der ikke er sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at AUB ser bort fra ansøgningsfristen, hvorfor AUB fastholder afgørelsen af 1. november 2018.

Partshøring

Klager er den 17. marts 2019 blevet hørt over ATPs udtalelse af 25. februar 2019 og er i den forbindelse ikke fremkommet med supplerende bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Det er i § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet (PIU-bekendtgørelsen) bestemt, at en ansøgning om rejsehjælp efter § 2, stk. 2, nr. 6 (tilskud til boligudgifter), skal indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. Ansøgningsfristen fremgår også af ansøgningsblanketten.

Klager har den 23. oktober 2018 søgt om støtte til den samlede husleje. De to betalinger, som er foretaget henholdsvis den 14. marts 2018 og den 26. april 2018, er foretaget mere end 4 måneder før ansøgningen til AUB, dvs. efter udløbet af fristen på 4 måneder i PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 2. Den sidste betaling den 29. august 2018, som dækker klagers husleje for juni og juli 2018, er modtaget rettidigt, og AUB har truffet afgørelse om udbetaling af støtte for husleje svarende til denne periode.

I særlige tilfælde kan AUB se bort fra fristen i op til 2 måneder, jf. PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 4. For så vidt angår den første huslejebetaling den 14. marts 2018 er imidlertid også 6 måneders fristen i § 21, stk. 4, overskredet.

For så vidt angår den anden huslejebetaling den 26. april 2018 tiltræder Ankenævnet, at der ikke foreligger oplysninger om særlige omstændigheder, som kan begrunde forlængelse af fristen efter PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 4.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse, hvorefter klager har fået afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte til husleje afholdt den 14. marts 2018 og den 26. april 2018.