Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-86 / 25-08-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af XX (herefter benævnt klager) over afgørelse af 18. oktober 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelses- bidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 18. oktober 2017, således at AUB ikke skal refundere XX udgifterne til køb af en trailerpresenning i forbindelse med hendes hjemrejse efter afslutningen af hendes praktikophold.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen (formand), Ejnar K. Holst, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klagers mor har i brev af 13. november 2017 på vegne af sin datter anført, at der i forbindelse med datterens hjemrejse blev undersøgt forskellige muligheder for at flytte hendes indbo med hjem til Danmark, fx flyttebil eller leje af trailer med presenning. Den billigste løsning var at bruge familiens egen trailer og så købe en presenning, hvorfor der blev indkøbt en presenning, der blev brug til hjemtransporten. Da man har gjort, hvad man kunne for at gøre hjemtransporten så billig som mulig, er det ikke rimeligt, at udgiften ikke kan dækkes efterfølgende.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 3. januar 2018 fastholdt sin afgørelse. AUB har anført, at det følger af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v., at der ydes flyttehjælp, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver.

Af bekendtgørelsens § 9, stk. 3, fremgår det, at der ved flytning i egen bil beregnes flyttehjælp med en kilometertakst svarende til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Herudover dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet eller broafgift.

Elevens flytning fra München i Tyskland til Danmark den 31. august 2017 er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og stk. 3.

Elevens forældre havde den 17. juli 2017 købt en presenning til deres trailer, der skulle bruges til at flytte elevens ting hjem fra München ved brug af egen bil og trailer. Udgiften hertil var på 2.000 kr. Uanset om købet af en presenning var den billigste måde at flytte på, giver bekendtgørelsens § 9, stk. 3, alene mulighed for at yde flyttehjælp for dokumenterede udgifter til kørte kilometer, færgebillet og broafgift. Der er således ikke efter bestemmelsen hjemmel til at dække andre udgifter.

AUB har i en supplerende udtalelse af 17. januar 2019 oplyst, at det følger af § 2, stk. 2, nr. 7, jf. § 14, stk. 1, at AUB yder tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. Tilskud til særlige udgifter kan ydes i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I den aktuelle sag er der tale om refusion af udgiften til en presenning til en trailer i forbindelse med en helt sædvanlig flytning i egen bil fra praktikstedet til Danmark. Det er AUB´s vurdering, at dette ikke kan karakteriseres som et specielt tilfælde, hvilket efter ordlyden af § 14 er en forudsætning for, at der kan ydes tilskud efter denne bestemmelse.

AUB finder desuden, at det er tvivlsomt, om anskaffelse af en stor presenning kan betegnes som en udgift, der er begrundet i udlandsopholdet, idet bemærkes, at denne presenning også vil være anvendelig på andre tidspunkter end ved flytningen. Desuden kan nævnes, at presenningen repræsenterer en værdi efter anskaffelsen, og således ikke er en udgift i traditionel forstand. AUB finder så- ledes, at ovennævnte bestemmelser ikke kan finde anvendelse i den konkrete sag.

Ved den påklagede afgørelse blev der i henhold til bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 3, udbetalt flyttehjælp på 4.655,07 kr. til dækning af kilometergodtgørelse for kørsel i egen (forældrenes) bil og færgebilletter. I forbindelse med klagesagens behandling er AUB blevet opmærksom på, at der er udbetalt for lidt i kilometergodtgørelse. AUB har derfor den 28. maj 2019 truffet en ny afgørelse, hvorefter flyttehjælpen efter § 9, stk. 1 og 3, rettelig udgør 5.769,40 kr. og efterbetalt eleven forskellen på 1.112,33 kr.

Ankenævnets begrundelse

Eleven har ansøgt om flyttehjælp på i alt 6.488,89 kr. ved anvendelse af egen (forældres) bil til flytning fra München i Tyskland til Danmark, herunder 2.000 kr. til køb af presenning til forældrenes trailer, som blev benyttet til flytningen. Hun har modtaget 5.769,40 kr., som er beregnet ud fra taksten for kilometergodtgørelse og den afholdte udgift til færgebilletter.

Det følger af § 9, stk. 1, i PIU-bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017, at AUB yder flyttehjælp, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver.

Efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3, fremgår det, at der ved flytning i egen bil beregnes flyttehjælp med en kilometertakst svarende til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Herudover dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet eller broafgift.

Ankenævnet tiltræder, at der ikke i bekendtgørelsens § 9, stk. 3, er hjemmel til at dække andre udgifter end de nævnte ved flytning i egen bil. Beløbet på 5.769,40 kr., som nu er udbetalt, er således, hvad der efter bestemmelsen kan gøres krav på.

Efter § 2, stk. 2, nr. 7, jf. § 14, stk. 1, yder AUB tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. Tilskud til særlige udgifter kan ydes i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Det må for at bringe denne bestemmelse i anvendelse i en situation som den foreliggende som et minimum kræves, at der foreligger dokumentation for, at den af eleven valgte løsning har været den billigste, jf. herved bekendtgørelsens § 9, stk. 2 og 4, hvorefter der ved flytning med flyttefirma skal have været indhentet mindst 2 uafhængige flyttetilbud, som skal vedlægges ansøgningen. Det må derudover vurderes, om den valgte løsning indebærer en økonomisk værdi ud over flytningen for eleven eller andre, som i givet fald bør fragå i en eventuel erstatning.

Ankenævnet finder under hensyn til det anførte, at der ikke har været det fornødne grundlag for at bringe bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 7, jf. § 14, stk. 1, i anvendelse og tiltræder derfor, at der er givet afslag på at yde tilskud til den i sagen omhandlede presenning.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 18. oktober 2017.