Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-11 / 10-05-2019

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 26. november 2014 fastsat klagers beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven til 42 % for indkomståret 2010.

Klager har den 4. marts 2019 rettet henvendelse til Ankenævnet og oplyst, at ATP har korrigeret den samlede beskæftigelsesgrad for årene 2010-2014 til 89 %. Klager anfægter ikke opgørelsen af den samlede beskæftigelsesgrad til 89 %, men gør gældende, at han efter ophør som selvstændig i 2009 har gjort, hvad der var muligt for at opnå fuldtidsbeskæftigelse i 2010. Det lykkedes ikke for klager at opnå fuldtidsbeskæftigelse i hele 2010, men fra 2011 har han været fuldtidsbeskæftiget og er det forsat. Klager mener således, at han har gjort, hvad der var muligt for at opfylde ordningens formål om at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. På denne baggrund anmoder klager om en fornyet vurdering af beskæftigelsesgraden for 2010.

Ankenævnet har indhentet et en udtalelse fra ATP, der i brev af 15. marts 2019 oplyser, at ATP ved afgørelse af 27. februar 2019 har ændret opgørelsen af beskæftigelsesgraden for indkomståret 2012 til 100 %. Beskæftigelsesgraderne for de enkelte indkomstår er herefter 42 % for indkomståret 2010, jf. Ankenævnets afgørelse af 26. november 2014, og 100 % for hvert af indkomstårene 2011-2014. ATP opgør herefter den samlede beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2010-2014 til 89 %.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen vedrørende beskæftigelsesgraden for indkomståret 2010 genoptages.

Ankenævnet bemærker endvidere, at skattenedslagsloven ikke giver adgang til at dispensere fra lovens regler om opgørelse af beskæftigelsesgraden. Der henvises herom til Ankenævnets afgørelse af 26. november 2014.