Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-32 / 15-11-2019

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 30. april 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 27. september 2019 modtaget Deres klage af 25. september 2019 over ATPs afgørelse af 30. april 2019 vedrørende skattenedslag for seniorer (SFS).

I klagen henviser De til en vedhæftet afgørelse af 30. april 2019 fra ATP – skattenedslag for seniorer. De er opmærksom på, at klagefristen på 4 uger er overskredet, men det har desværre taget ekstra tid at indhente relevante oplysninger.

Ankenævnet bemærker, at efter § 15 i skattenedslagsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 17. juni 2008, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1433 af 5. december 2018, kan ATPs afgørelser vedrørende indsigelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Deres klage over ATP’s afgørelse af 30. april 2019 er modtaget i Ankenævnet den 27. september 2019. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle klagen.