Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-8 / 20-07-2019

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 18. januar 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 21. februar 2019 modtaget Deres klage over ATPs afgørelse af 18. januar 2019 vedrørende skattenedslag for seniorer (SFS).

I klagen henviser De til en vedhæftet afgørelse af 25. januar 2019 fra ATP – skattenedslag for senior. Ankenævnet skal bemærke, at det af den vedhæftede afgørelse fremgår, at afgørelsen er sendt til Dem ved digital post den 18. januar 2019.

ATP har i et supplerende svar til Ankenævnet den 7. maj 2019 bekræftet, at den påklagede afgørelse er truffet den 18. januar 2019 og ikke den 25. januar 2019 som anført. Ankenævnet har den 10. maj 2019 anmodet Dem om bemærkninger til ATP’s svar. Ankenævnet har den 15. juni 2019 modtaget Deres rykker for en afgørelse.

Ankenævnet bemærker, at efter § 15 i skattenedslagsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 17. juni 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1433 af 5. december 2018, kan ATPs afgørelser vedrørende indsigelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Ankenævnet har lagt til grund, at ATP traf afgørelse den 18. januar 2019. Afgørelsen blev sendt til Deres digitale postkasse på borger.dk. Ankenævnet finder derfor, at ATP’s afgørelse må betragtes som meddelt til Dem den 18. januar 2019.

Deres klage over ATPs afgørelse af 18. januar 2019 er modtaget i Ankenævnet den 21. februar 2019. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle klagen.