Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-77 / 14-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx på vegne af xx over afgørelse af 22. september 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget xx’s klage af 4. oktober 2017 på vegne af xx over ATPs afgørelse af 22. september 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle indsigelsen mod opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 3. juli 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at xx i juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for 2013.

Xx har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at xx ikke har modtaget brevet med beskæftigelsesopgørelsen for 2013, og at den beregnede beskæftigelsesgrad på 85 % i 2013 ikke er korrekt. Xx henviser endvidere til, at Post Nord Danmark ikke har kunnet garantere en 100 % omdeling.

ATP har i en udtalelse af 15. november 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP har undersøgt, om brevet var kommet frem. Der er henvist til brev af 18. august 2017 fra ATP til xx om ATPs foreløbige vurdering vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013 og til ATPs afgørelse af 22. september 2017 stilet til xx, men sendt via digital post til fuldmagtshaver xx.

For så vidt angår opgørelsen for 2013 fremgår det af afgørelsen fra den 22. september 2017, at brevet er sendt til xx via Post Nord Danmark. Det fremgår af afgørelsen, at ATP har spurgt Post Nord Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at xx ikke har modtaget opgørelsen for 2013. Det fremgår videre, at Post Nord Danmark har oplyst, at der kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen, men at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende.

Det fremgår videre af ATPs udtalelse af 15. november 2017, at xx først den 3. juli 2017 rettede henvendelse til ATP vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013.

Xx er på vegne af xx blevet partshørt over ATPs  udtalelse den 4. december 2017. Der er ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Nord DK til xx’s folkeregisteradresse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud.

Indsigelse mod opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først fremsat ved telefonisk henvendelse til ATP den 3. juli 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.