Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-62 / 30-06-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx på vegne af Virksomhed over afgørelse af 24. maj 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 12. juni 2017, hvorefter Virksomhed ikke kan få udbetalt yderligere refusion i forbindelse med udstationeringen af eleven xx, da ansøgningsfristen er overskredet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Henrik Rothe, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klagen af 29. juni 2017 anfører Virksomhed, at virksomheden ikke var klar over, at der kunne søges om refusion for fx pension og fritvalgsordning, og man først blev klar over dette efter fristens udløb. Virksomhed mener, at AUB ret nemt kunne have informeret virksomheden herom, og det må skyldes en sagsbehandlingsfejl, at dette ikke er sket. Undladelsen heraf må bevirke, at der bør ses bort fra ansøgningsfristen.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 25. august 2017 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at der blev indgået en uddannelsesaftale mellem Virksomhed og eleven xx for perioden 3. december 2012 til 8. september 2016. Eleven blev udstationeret for perioden 15. juli 2013 til den 2. juli 2016 og udstationeringen blev efterfølgende forlænget til den 8. september 2016.

AUB modtog ansøgning om refusion den 10. maj 2017. Den 12. juni 2017 afviste AUB at yde tilskud til lønnen, da ansøgningsfristen på 4 måneder er overskredet.

AUB’s grundlag for at yde tilskud til arbejdsgiverens lønudgifter i forbindelse med udstationering fremgår af AUB-lovens § 10 og § 15 samt Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 1, stk. 3, og § 21.

Efter § 21, stk. 1, skal ansøgning om økonomisk støtte indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at elevens udstationering er afsluttet. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en fristoverskridelse med op til 2 måneder, jf. § 21, stk. 4.

Elevens udstationering blev afsluttet den 8. september 2016, og ansøgningsfristen på 4 måneder udløb derfor den 8. januar 2017, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1. Den særlige mulighed for at se bort fra en fristoverskridelse jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4, udløb den 8. marts 2017. AUB modtog først ansøgningen om tilskud den 10. maj 2017. Ansøgningsfristen er dermed overskredet og AUB har ikke mulighed for at behandle ansøgningen.

Det fremgår af klagen, at Virksomhed er af den opfattelse, at der foreligger særlige omstændigheder i sagen, som gør, at AUB til trods for fristoverskridelserne bør behandle ansøgningen. Dette begrundes dels med, at arbejdsgiveren ikke har været bekendt med muligheden for at søge tilskud til pension i forbindelse med udstationering, og dels med, at arbejdsgiveren er af den opfattelse, at AUB fejlagtigt har undladt at oplyse om muligheden for at få tilskud til pension og fritvalgsopsparing.

Det fremgår af AUBs hjemmeside www.virk.dk/aub, at der kan søges om tilskud til udstationering af elever, og det fremgår af hjemmesiden, at der blandt andet kan søges om tilskud til forskellen mellem dansk overenskomstmæssig løn og den løn, der normalt bliver udbetalt af den udenlandske arbejdsgiver. Begrebet dansk overenskomstmæssig løn er ikke nærmere specificeret, da der er betydelig variation over, hvilke lønandele elever kan være berettigede til i de enkelte overenskomster. Det er dog et almindeligt anvendt begreb på det danske arbejdsmarked, og det er AUB’s opfattelse, at en arbejdsgiver bør være bekendt med, at eksempelvis pension indgår i begrebet ”overenskomstmæssig dansk løn”.

AUB indførte i maj 2016 herudover en ny ansøgningsblanket, hvor pension er nævnt som et eksempel på en lønudgift, der kan søges tilskud til. AUB udsendte i april 2016 et nyhedsbrev til arbejdsgivere og erhvervsskoler, der informerede om, at der fra den 1. maj 2016 skulle anvendes nye blanketter ved ansøgning om tilskud ved udstationering.

AUB har derudover skrevet to gange til arbejdsgiveren henholdsvis den 26. august og den 10. november 2016 og bedt om, at AUB’s nye ansøgningsblanketter blev anvendt.

Det er AUB’s opfattelse, at såfremt arbejdsgiveren ikke har været bekendt med, at begrebet ”overenskomstmæssig dansk løn” inkluderer pension og øvrige lønandele ved udstationeringsperiodens start, ville arbejdsgiveren være blevet bekendt med mulighederne for at søge om pension, hvis virksomheden havde anvendt de rigtige ansøgningsblanketter.

Det fremgår endvidere af arbejdsgivers brev af 9. maj 2017 til AUB, at han allerede i januar 2017 blev bekendt med, at han ikke havde modtaget fuld refusion for pension og fritvalgsopsparing. Arbejdsgiveren kunne således på dette tidspunkt have ansøgt om tilskud til pension mv.

AUB finder ikke, at arbejdsgiverens eventuelt manglende kendskab til muligheden for at søge tilskud til pension er en sådan særlig omstændighed, at det skulle kunne begrunde en fravigelse fra bekendtgørelsens ansøgningsfrister, og AUB finder heller ikke, at der er begået sagsbehandlingsfejl, som kan forpligte AUB til at behandle ansøgningen.

AUB fastholder på den baggrund, at den indsendte ansøgning på refusion af lønudgifter ikke kan behandles.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens § 10 kan AUB yde hel eller delvis refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelsesaftale i udlandet. Det følger af § 1, stk. 3, i Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at der bl.a. kan ydes refusion af: ”Forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver”.

Efter bekendtgørelsens § 21, stk. 1, skal ansøgning om økonomisk støtte indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at elevens udstationering er afsluttet. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en fristoverskridelse med op til 2 måneder, jf. § 21, stk. 4.

Eleven xx blev udstationeret for perioden 15. juli 2013 til den 2. juli 2016,  og udstationeringen blev efterfølgende forlænget til den 8. september 2016. Da AUB modtog ansøgningen om yderligere refusion i forbindelse med udstationeringen den 10. maj 2017, var både den almindelige frist på 4 måneder og muligheden for yderligere 2 måneders frist overskredet, og der ses ikke i øvrigt at foreligge omstændigheder, som kan give grundlag for at behandle ansøgningen.

Det forhold, at arbejdsgiver ikke kendte til muligheden for refusion af pension mv., kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes i den forbindelse, at AUB orienterer arbejdsgivere om muligheden for refusion på deres hjemmeside, samt at muligheden for refusion af fx pension fremgår af den aktuelle ansøgningsblanket, som arbejdsgiver skulle have brugt, hvilket AUB også havde opfordret ham til ved tidligere lejligheder.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.