Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-52 / 19-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 4. april 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 4. april 2017, hvorefter xx ikke har ret til yderligere dækning af boligudgifter, for perioden 15. april 2016 – 14. april 2017, da tilskudsloftet på 32.000 kr. inden for en periode på 12 måneder er overskredet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har i brev modtaget i Ankenævnet den 16. maj 2017 anført, at han skal betale husleje for 6 måneder ad gangen, men hvis regningen blev opdelt i 2 for hver 3 måneders husleje ville han holde sig inden for tilskudsloftet. Han synes ikke at det er rimeligt, at han bliver ramt af tilskudsloftet mens andre elever, der betaler husleje hver måned, har en bedre mulighed for at få tilskud.

Han oplyser endvidere, at han efter aftale med ATP har fået klagefristen forlænget til den 24. maj 2017.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 29. juni 2017 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at xx den 8. juli 2016 ansøgte om refusion af rejsehjælp til søgning af praktikplads i England. Udgiften til en flybillet i forbindelse med praktikopholdet blev afholdt den 15. april 2016.

Den 29. marts 2017 ansøgte xx om refusion af husleje for perioden 1. februar til 31. juli 2017. Udgiften til husleje blev afholdt den 13. januar 2017.

AUB afviste ved brev af 4. april 2017 at refundere hele udgiften til husleje, da xx samlet havde modtaget 32.000 kr. i støtte indenfor en periode på 12 måneder, regnet fra datoen for første afholdelse af en tilskudsberettiget udgift.

Xx er omfattet af reglerne om praktik i udlandet, jf. bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017  om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen). Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, kan AUB yde økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Af bestemmelsens § 2, stk. 2, nr. 6, fremgår det, at den økonomiske støtte fra AUB også omfatter tilskud til boligudgifter.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag maksimalt yder

32.000 kr. i støtte om året til den enkelte elev. Beløbet på de 32.000 kr. opgøres indenfor en periode på 12 måneder fra det tidspunkt, hvor den første tilskudsberettigede udgift afholdes, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3, 1. pkt., og de tilskudsberettigede udgifter, som skal medregnes i den løbende 12 måneders periode er de udgifter, som faktisk er betalt i perioden, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3, 2. pkt.

Det afgørende for, hvilke udgifter der skal medtages i en given opgørelsesperiode, er således datoen for elevens afholdelse af udgiften og ikke den huslejeperiode som udgiften dækker over.

Betaling af husleje for perioden fra 1. februar til 31. juli 2017 skete den 13. januar 2017, og denne dato er inden for den 12 måneders periode, som løber fra elevens første afholdelse af en tilskudsberettiget udgift i april 2016.

AUB finder, at der ikke i bekendtgørelsen er mulighed for at anvende andre datoer ved opgørelsen af 12 måneders perioden, end datoen for den faktiske afholdelse af udgiften. AUB skal på den baggrund fastholde, at der ikke kan dækkes yderligere udgifter til husleje.

Ankenævnets begrundelse

Efter PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 1, kan AUB yde økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Af bestemmelsens § 2, stk. 2, nr. 6, fremgår det, at den økonomiske støtte fra AUB også omfatter tilskud til boligudgifter.

Der kan maksimalt ydes tilskud på 32.000 kr. i om året, og beløbet opgøres inden for en periode på 12 måneder fra det tidspunkt, hvor den første tilskudsberettigede udgift afholdes, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2, og stk. 3, 1. pkt. De tilskudsberettigede udgifter, som skal medregnes i den løbende 12 måneders periode er de udgifter, som faktisk er betalt i perioden, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3,2. pkt.

Xx afholdt den 15. april 2016 udgiften til flybillet i forbindelse med sit praktikophold, som han senere søgte om støtte til. Perioden på 12 måneder løber således fra den 15. april 2016 til den14. april 2017.

Den 13. januar 2017 betalte han for husleje for en 6 måneders periode. Da betalingstidspunktet ligger inden for 12 måneders perioden, indgår beløbet i det samlede tilskudsloft på 32.000 kr. for perioden.

På den baggrund, og idet Ankenævnet lægger AUBs beregning af det samlede ansøgte beløb til grund, er xx ikke berettiget til yderligere støtte for de udgifter han har haft i perioden indtil den 14. april 2017.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.