Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-84 / 05-06-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 28. september 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget xx klage over ATPs afgø­relse af 28. september 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af xx’s beskæftigelsesgrad i 2012 og 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 10. april 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af xx. ATP fandt i afgørelsen truffet den 28. september 2017, at både meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2012 og meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2013 måtte anses for at være kommet frem.

Xx har i sin klage af 31. december 2017 oplyst, at postomdelingen i den ejendom, hvor hun bor, tilsyneladende er et uoverkommeligt problem for PostNord, og at hun har været i dialog med flere beboere, som bekræfter at have oplevet fejl i postomdelingen. Xx henviser til, at hun tidligere har dokumenteret dette med fotos af overfyldte postkasser, og at hun har rettet telefonisk henvendelse til PostNord, der oplyser, at de ikke kan garantere, at al post bliver leveret.  

Xx oplyser videre, at hun har lavet en forespørgsel blandt beboere i ejendommen, og at de seks beboere, som hun har spurgt, alle har oplevet fejl i postomdelingen i den periode, hvor hun skulle have modtaget brevene fra ATP. De adspurgte beboere har også indvilliget i at vidne i retten om sagen, og xx vil om nødvendigt indsamle fakta hos samtlige beboere i ejendommen til brug for en retssag.

Xx fastholder derfor, at hun har sandsynliggjort, at PostNord ikke har afleveret brevene fra ATP, og at hun derfor er undtaget fra indsigelsesfristen.

ATP har i en ud­talelse af 13. marts 2018 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 10. april 2017 blev gjort indsigelse mod xx’s beskæftigelsesgrad for 2012 og 2013.

ATP oplyser, at opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad for 2012 blev sendt med brev i juni 2013, og opgørelsen med beskæftigelsesgraden for 2013 blev sendt med brev i juni 2014. ATP har i forbindelse med behandlingen af sagen spurgt PostNord, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at xx ikke har modtaget opgørelserne for 2012 og 2013. PostNord har oplyst, at der ifølge driftsrapporterne for udsendelsesperioderne i det pågældende postområde kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen, men at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af xx beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2012 og 2013 er først fremsat den 10. april 2017, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevene med opgørelsen for indkomstårene 2012 og 2013 er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via PostNord til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelserne for 2012 og 2013 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Nævnet bemærker herved, at der ikke ses at være begået fejl af ATP, der kan begrunde, at der bortses fra indsigelsesfristen.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2012 og 2013.