Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-5 / 08-07-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 23. novem­ber 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 23. november 2017, hvorefter xx (herefter klager) ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter xx (herefter afdøde), der døde den 23. august 2016.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Miintzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klagen til Ankenævnet den 14. december 2017 henvist til, at afgørelsen bør træffes efter de gamle regler, således at den af dem, der var tilbage efter et dødsfald, ville have ret til et en­gangsbeløb, selv om afdøde var over 70 år ved dødsfaldet. Klager har vedlagt et uddrag fra bogen "Værd at vide", hvoraf det fremgår, at rettigheder efter de gamle regler (dvs. før 2002) eksisterer, selv om afdøde var fyldt 70 år.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af den 14. marts 2018 fastholdt sin afgørelse med henvisning til, at klagers samlever var 74 år ved sin død, og at beløb til en samlever bortfalder, når afdøde er fyldt 70 år.

ATP oplyser, at det siden 2002 har været muligt for et medlem af ATP at notere en samlever til at modtage en samleversum efter ATP-lovens § 14 b, stk. 1, og at klager og afdøde har været noteret som samlevere i ATP's samleverregister siden den 15. maj 2002.

ATP oplyser videre, at der ikke er eller har været mulighed for, at ATP kan udbetale en samlever­ sum i den gamle ordning ud fra bidrag indbetalt før 2002. Om klagers henvisning til uddraget i bo­gen "Værd at vide" oplyser ATP, at det fremhævede afsnit, som det også fremgår af teksten vedrører efterladte ægtefæller. ATP henviser også til, at der i afsnittet umiddelbart før den fremhævede tekst står, at "Beløbet til ægtefælle eller samlever aftrappes fra afdødes 66. år og bortfalder når af­ døde ville være fyldt 70 år". Det er således kun "efterladte ægtefæller", som har mulighed for at modtage en ægtefællesum efter de gamle regler (ud fra bidrag før 2002).

Om den gældende ordning oplyser ATP, at samleversummen ifølge ATP-lovens § 14 c nedtrappes med lige store beløb fra medlemmet fylder 66 år, således at retten til ydelsen helt bortfalder, når medlemmet fylder 70 år.

Af bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 om udbetaling af engangsbeløb fra ATP fremgår det af§ 4, stk. 2, at det fulde beløb før afgift er 50.000 kr., og af §9 fremgår, at beløbet nedsættes med 10.000 kr. om året fra det 66. år for helt at bortfalde, hvis afdøde var fyldt 70 år.

Partshøring

Klager er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har ikke afgivet yderligere bemærkninger.

Ankenævnets  begrundelse

Efter §14 bi ATP-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, har efterlevende samlevere efter medlemmer af tillægspensionsordningen ret til udbetaling af et engangsbeløb på 40.000 kr. ved medlemmets død. Det er blandt andet en betingelse, at de samle­vende ved en skriftlig notering hos ATP har indsat hinanden som modtager af denne ydelse. Beløbet reguleres ved en bekendtgørelse.

Efter § 14 c i ATP-loven nedsættes engangsbeløbet med lige store beløb fra og med det år, hvor medlemmet fylder 66 år, til og med det år, hvor medlemmet fylder 69 år, således at retten til ydel­sen helt bortfalder ved medlemmets fyldt 70. år.

Af bekendtgørelse nr. 1710 af 15. december 2015 om udbetaling af engangsbeløb fra ATP ved dødsfald på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden fra 1. januar 2002 fremgår det af § 4, stk. 2, at engangsbeløbet pr. 1. januar 2016 udgør 50.000 kr., og af § 9 fremgår, at beløbet nedsættes med 10.000 kr. om året fra det 66. år for helt at bortfalde, hvis afdøde var fyldt 70 år.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager og afdøde har været noteret i ATP som samlevende siden 2002. Klagers samlever afgik ved døden den 23. august 2016. Afdøde var på dødstidspunktet 74 år. Da retten til ydelse efter §14c i ATP-loven helt bortfalder ved medlemmets 70. år, er klager ikke berettiget til udbetaling af et engangsbeløb.

Nævnet er i forhold til klagers bemærkning om, at afgørelsen bør træffes efter de gamle regler, og at det derfor er uden betydning, at afdøde på dødstidspunktet var fyldt 70 år, enig med ATP i, at de gamle regler (før 2002) ikke finder anvendelse i den konkrete sag, da der efter de gamle regler ikke kunne ske udbetaling af engangsbeløb til samlevere. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af bekræftelsen på notering for samlevende af 25. september 2002 fremgår, at noteringen gælder fra den 15. maj 2002, og at udbetaling sker på baggrund af indbetalinger efter 1. januar 2002.

Ankenævnet tiltræder herefter ATPs afgørelse.