Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-59 / 21-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 21. juni 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 21. juni 2017, således at AUB skal betale xx rejsehjælp til udrejsen til xx den 8. februar 2017. Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til beregning og udbetaling af rejsehjælpen.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har i brev af 5. juli 2017 og høringssvar af 11. september 2017 anført, at hun har været i god tro i forbindelse med planlægning af rejsen til praktikopholdet i xx. Xx kontaktede AUB inden køb af udrejsebillet til xx og fik oplyst, at hun måtte bestille den dyreste billet frem for en billigere billet med en rejsetid på 52 timer. AUB oplyste ikke i den sammenhæng noget om, at udrejsen skulle ske i tidsmæssig sammenhæng med praktikopholdets start. Og denne oplysning fremgår heller ikke af Borger.dk’s afsnit om AUB praktikophold i udlandet.

Xx henviser også til, at hun i forbindelse med praktikophold i xx i august 2016 fik refunderet udgiften til hjemrejsebillet, selv om hun blev i xx i 3 uger ekstra for at opleve mere af kulturen. AUB stillede i den forbindelse ingen spørgsmål ved det senere hjemrejsetidspunkt, og hun fik ikke information om, at samme regler ikke ville gælde næste gang. Hvis xx have været vidende om, at AUB ikke ville refundere udgiften til en udrejse 3 uger før praktikopholdets start, ville hun have tilpasset udrejsetidspunktet herefter.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 23. august 2017 fastholdt sin afgørelse. AUB henviser til, at AUB kun kan refundere rejsehjælp til praktikophold i udlandet i forbindelse med overtagelse af en praktikplads, jf.

AUB-lovens § 9, stk. 2, nr. 1, og § 8 stk. 1, nr. 1, samt bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1.

Det er AUB’s opfattelse, at udrejsen til xx 3 uger før praktikopholdets begyndelse ikke har direkte forbindelse med overtagelse af praktikpladsen. Rejsetidspunktet synes hovedsageligt bestemt af ønsket om en forudgående privat rejse og undersøgelse af mulighederne for eventuelt at skifte praktiksted undervejs. AUB finder derfor, at der ikke er grundlag for at refundere udgiften til flybillet, allerede fordi rejsen indeholder et betydeligt element af privat rejse.

Af klagen fremgår det, at xx har været i god tro i relation til muligheden for at få refunderet udgiften til flybillet, og at hun tidligere har fået refunderet udgifter til hjemrejse fra et praktikophold, hvor der efter praktikopholdets afslutning blev afholdt 3 ugers privat ferie.

Det er korrekt, at AUB tidligere – ved en fejl – har refunderet udgifter til hjemrejse, hvor der i forbindelse med praktikopholdets afslutning blev afholdt ferie i 3 uger. AUB har efterfølgende præciseret over for uddannelsesvejlederne på den pågældende skole, at AUB kun yder støtte til rejser i forbindelse med påbegyndelse eller afslutning af praktikophold og ikke i forbindelse med ferie.

AUB har på baggrund af konkrete omstændigheder vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve tilbagebetaling af de tidligere udbetalte beløb.

Det forhold, at AUB ved en tidligere – fejlagtig – behandling har refunderet udgifter, hvor der i forbindelse med praktikopholdets afslutning blev afholdt ferie, og det forhold, at xx har haft en forventning om at kunne få refunderet udgifter til flybilletter, kan ikke forpligte AUB til at gentage en fejlagtig behandling.

Endelig fremgår det af klagen, at xx mener, at det i forbindelse med den telefoniske henvendelse i februar 2017 burde være oplyst, at udrejsen ikke måtte foretages lang tid før praktikopholdets opstart. Denne samtale vedrørte imidlertid kun prisen på den ønskede flybillet og ikke rejse- og praktiktidspunkt. Det var derfor ikke naturligt for kunderådgiveren at fokusere på, om afrejsetidspunktet var i forbindelse med praktikopholdets påbegyndelse.

AUB fastholder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at refundere udgiften til udrejsen, da udrejsen ikke er sket i forbindelse med praktikopholdets start.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 8, stk. 1, nr. 2, i AUB-loven kan AUB udbetale økonomisk støtte i form af rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads i udlandet. Bestemmelsen gengives i § 2, stk. 2, i PIU-bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 uden en nærmere præcisering af, om udrejsen skal foretages i umiddelbar tilknytning til overtagelse af praktikpladsen for at berettige til støtte.

Xx har efter det oplyste fået udbetalt økonomisk støtte til hjemrejse foretaget 3 uger efter afslutning af praktikophold i xx i august 2016 uden orientering fra AUB om, at rejsen skulle foretages i nær tilknytning til praktikopholdet. Inden køb af udrejsebillet til xx har xx kontaktet AUB med henblik på godkendelse af, at hun købte en relativt dyr billet frem for en billigere billet med lang rejsetid. AUB godkendte i den forbindelse køb af den dyrere billet.

Xx har således efter det oplyste haft en berettiget forventning om, at hun vil kunne få økonomisk støtte fra AUB til udrejsen til xx. Det må lægges til grund, at hun indledte sit praktikophold i forlængelse af ferien. Herefter, og idet hverken vejledningen på Borger.dk eller PIU-bekendtgørelsen præciserer, at udrejsen skal foretages inden for et nærmere angivet tidspunkt i forhold til tidspunktet for overtagelse af praktikpladsen, finder Ankenævnet, at AUB skal betale rejsehjælp til xx’s udrejse til xx den 8. februar 2017.

Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til beregning og udbetaling af rejsehjælpen.