Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-48 / 24-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 19. april 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 19. april 2017, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til xx efter hendes afdøde mand xx, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har i sin klage af 21. april 2017 anført, at hun ikke vidste at hun havde ret til et engangsbeløb efter sin afdøde mand. Det fandt hun først ud af, da ATP kontaktede hende.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 5. juli 2017 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP forsøgte at kontakte xx ved brev af 20. februar 2017 for at oplyse ham om muligheden for at modtage egenpension. ATP sendte brevet til den adresse, der er oplyst i Folkeregisteret, der ikke er opdateret med xx’s død.

På den baggrund modtog ATP den 28. marts 2017 en anmodning fra xx om udbetaling af et engangsbeløb efter xx, som afgik ved døden i november 1994.

I november 1994 fremgik det af ATP-lovens § 11, stk. 1, at ATP efter anmodning kunne udbetale et engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle, når et medlem var født efter den 30. juni 1925 og dør efter den 30. juni 1992. Af lovens § 11, stk. 4 fremgik, at beløb, der ikke var anmodet udbetalt senest 5 år efter dødsfaldet, tilfaldt ATP. I de nugældende regler står forældelsesbestemmelsen i lovens § 36, stk. 2.

Da der på anmodningstidspunktet i 2017 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 1994, er kravet forældet.

ATP oplyser supplerende, at loven blev ændret i 2009, således at ATP ved dødfald efter 1. april 2009 automatisk kan udbetale et engangsbeløb til efterlevende ægtefælle, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra det danske CPR-register. Hvis medlemmet boede i udlandet på dødstidspunktet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetaling dog fortsat efter anmodning fra den berettigede.

Ankenævnets begrundelse

Xx afgik ved døden i november 1994, og på daværende tidspunkt skulle efterlevende, der ønskede udbetaling af et engangsbeløb efter et afdødt ATP-medlem, senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling heraf, jf. daværende ATP-lovs § 11, stk. 4. Ellers forældes kravet. Fristen på 5 års forældelse er videreført i den nugældende lovs § 36, stk. 2.

Xx anmodede først den 28. marts 2016 om udbetaling af et engangsbeløb efter xx. Kravet er derfor forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.