Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-74 / 05-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 18. august 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget xx’s klage over ATPs afgørelse af 18. august 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen vedrørende indkomståret først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 3. juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af xx.

I brev af 11. september 2017 har xx klaget over opgørelsen af sin beskæftigelsesgrad for 2013. Han mener at have haft mere beskæftigelse end det opgjorte og kan ikke forstå, at det ikke kan indgå i beregningen af beskæftigelsesgraden for 2013.

ATP har i en udtalelse af 25. oktober 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2013. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2013 er sendt med brev dateret juni 2014 til xx.

I ATPs årlige breve opfordres senioren til at kontrollere beskæftigelsesgraden og rette henvendelse til ATP, hvis den oplyste beskæftigelsesgrad ikke er retvisende. Det fremgår tillige, at indsigelse skal indgives inden 3 måneder, da ATP ellers er afskåret fra at ændre beskæftigelsesgraden.

ATPs opgørelse af beskæftigelsesgraden angår kun beskæftigelse som lønmodtager. Der gælder særlige regler for selvstændige, og det er SKATs vurdering, om en senior kan kategoriseres som selvstændig og således skal vurderes ud fra sin indtjening som selvstændig.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at xx i juni 2014 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013.

Nævnet lægger til grund, at indsigelsen mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 først er fremsat over for ATP ved brev af 3. juni 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det bemærkes, at formålet med at udsende den maskinelt opgjorte beskæftigelsesgrad netop er, at give senioren mulighed for – inden for en frist - at rette evt. fejlagtige eller manglende oplysninger, der indgår i opgørelsen af beskæftigelsesgraden. Sådanne fejl og mangler er derfor ikke i sig selv nok til at dispensere fra fristen, da dette i så fald ville gøre den lovbestemte frist illusorisk.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke har taget stilling xx’s opgørelse af omsætningen som xx, da vurderingen af, om xx kan opfattes som selvstændig, i denne sammenhæng hører under SKAT.