Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-38 / 11-09-2017

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 14. marts 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnt har modtaget xx’s klage af 15. marts 2017 over ATPs afgørelse af 14. marts 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2015, da indsigelsen først var modtaget i marts 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelserne om beskæftigelsesgraden, som blev udsendt i juni 2016, var modtaget af xx.

Xx har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at hans arbejdsgiver, xx, har indberettet korrekt ATP bidrag som fuldtidsbeskæftiget i 2015 på tilsvarende vis som i 2012-2014 samt 2016. Oplysningen om en beskæftigelsesgrad på 19 pct. i 2015 er ikke korrekt, men det har klager ikke haft en jordisk chance for at vurdere, da han ikke ved, hvordan ATP beregner beskæftigelsesgraden. Desuden har klager talt med SKAT flere gange og fået oplyst, at han er fuldt berettiget til skattenedslag og derfor bare skal ”læne” sig tilbage.

ATP har i en udtalelse af 17. maj 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brev om beskæftigelsesgraden for 2015 er sendt til xx’s e-Boks i juni 2016. Af brevet fremgår, at xx skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte. Han har imidlertid først telefonisk den 6. marts 2017 og skriftligt den 7. marts 2017 gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015.

 

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det fremgår af sagens akter, at indsigelse mod opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2015 tidligst er fremsat ved telefonisk henvendelse den 6. marts 2017, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Xx’s oplysning om ukendskab til, hvordan ATP beregner beskæftigelsesgraden, og om, at SKAT har oplyst, at han er berettiget til skattenedslag og derfor ”bare skal læne sig tilbage”, kan ikke føre til et andet resultat.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2015.