Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-71/ 14-06-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 14. juli 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 14. juli 2017, således at AUB skal betale xx rejsehjælp beregnet på baggrund af en kilometertakst for kørsel i egen bil. Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til udbetaling af yderligere 559 kr. i rejsehjælp.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har i brev af 5. august 2018 anført, at han skulle forsvare sin fagprøve i xx fredag den 9. juni 2017 kl. 08.30, og at han kun fik én fridag fra praktikstedet i xx i Tyskland. Han måtte derfor arbejde torsdag den 8. juni 2017 indtil omkring kl. 14 for derefter at rejse til xx. Derfor var hans eneste mulighed at køre i bil, fremfor at tage offentlige transportmidler. Xx anerkender, at man godt kan komme fra xx til xx tur/retur for 2.900 kr., men at det i hans tilfælde ikke var muligt, fordi han havde så kort tid til rådighed. Skulle han have taget offentlig transport, ville det have kostet ham 4.500 kr., da hverken tog eller bus kunne nå at fragte ham til xx til tiden.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 28. september 2017 fastholdt sin afgørelse. AUB henviser til, at de den 14. juli 2017 registreret, at en returbillet fra xx til xx med Deutsche Bahn ville koste 2.915 kr. I stedet for at anvende offentlig befordring kørte xx i stedet 1.800 km. i egen bil fra xx til xx tur/retur. Ved beregning af kilometertakst anvender AUB statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel som i 2017 er 1,93 kr. pr. km. De 1800 km. vil derfor svare til en godtgørelse på 3.474 kr. (1.800 km x 1,93 Kr./km). Ved afgørelsen har AUB lagt dette til grund for beregningen af udbetalingen.

Bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. giver i § 5, stk. 5, alene mulighed for at yde rejsehjælp med et beløb højest svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Da dette på tidspunktet var 2.915 kr. for en returbillet, kan xx ikke få dækket mere end svarende til dette beløb.

AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 29. maj 2017.

Ankenævnets begrundelse

Det hedder i AUB-lovens § 9, at AUB yder støtte til praktikophold i udlandet (stk. 1), og at der bl.a.

kan ydes støtte til rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads, til rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning og til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet (stk. 2). Ifølge lovens § 15, stk. 1, fastsætter AUB størrelsen af den økonomiske støtte efter bl.a. § 9 samt betingelserne for ydelse og udbetaling af støtten.

Der er i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fastsat nærmere regler om bl.a. rejsehjælp. Det fremgår således af bestemmelserne i kapitel 4 om de enkelte ydelser, at der kan søges om økonomisk støtte til rejse med offentlige befordringsmidler eller med eget transportmiddel.

I bekendtgørelens kapitel 3, “Almindelige udbetalingsbestemmelser”, hedder det i § 5, stk. 5: “Rejsehjælp beregnes altid på grundlag af de afholdte udgifter, dog højst svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.”

Xx kørte i egen bil, hvorfor der efter bestemmelsen som udgangspunkt skal ydes ham rejsehjælp på grundlag af den hermed forbundne udgift. Ankenævnet tiltræder, at denne udgift beregnes ud fra en kilometertakst svarende til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Xx har oplyst, at han har kørt 1800 km. AUB har oplyst, at kilometertaktsten i 2017 var 1,93 kr., og at udgiften ved kørsel i egen bil på den baggrund er beregnet til 3.474 kr. Ankenævnet lægger derfor til grund, at Xx som udgangspunkt har krav på 3.474 kr. i rejsehjælp.

Xx kan imidlertid efter bekendtgørelsens § 5, stk. 5, højst få rejsehjælp med et beløb svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Ankenævnet finder, at denne bestemmelse må forstås således, at der skal være tale om en alternativ befordring, som kan anses for praktisk benytbar.

Xx har oplyst, at han ikke har haft mulighed for at rejse fra praktikstedet i xx, Tyskland, før torsdag den 8. juni 2017 omkring kl. 14, og at han derfor ikke har haft mulighed for at rejse til xx med tog eller bus, hvis han også skulle have søvn inden fagprøven fredag den 9. juni 2017 kl. 08.30.

Et opslag på internettet viser, at en togrejse fra xx til xx har rejsetid på 15 timer med afgang torsdag kl. 15.04 og ankomst fredag kl. 06.00, og at der er flere togskift undervejs. Rejsetiden i bil estimeres til knap 9 timer. Det må lægges til grund, at xx ikke har haft mulighed for at rejse fra xx i Tyskland før torsdag den 8. juni omkring kl. 14, og at rejsetiden med tog er omkring 15 timer.

På den baggrund finder ankenævnet, at prisen på 2.915 kr. for en returbillet med tog fra xx til xx ikke er relevant som grundlag for beregning af den maksimale rejseudgift. Ankenævnet finder i stedet, at rejseudgiften i forbindelse med aflæggelse af fagprøve i xx fredag den 9. juni kl. 08.30 skal godtgøres xx på bagrund af antal kørte kilometer i egen bil med 3.474 kr. som beregnet af AUB.

Ankenævnet sender herefter sagen tilbage til AUB til udbetaling af yderligere 559 kr. i rejsehjælp (3.474 kr. minus de udbetalte 2.915 kr.).