Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-53 / 04-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 6. april 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 6. april 2017, hvorefter Virksomheds krav på udbetaling af 4. bonusrate for eleven xx er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 22. april 2017 til Ankenævnet anført, at  når elevrefusionen udbetales automatisk, så burde bonus også udbetales automatisk.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 29. juni 2017 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven xx og har oplyst, at Virksomhed indgik uddannelses aftale med eleven for perioden 5. august 2013 til 31. marts 2017.

1.-3. præmierate udbetaltes henholdsvis den 29. marts, den 11. oktober og den 27. december 2013.

1. bonusrate udbetaltes den 20. februar 2014, 2. bonusrate udbetaltes den 27. juni 2014 og 3. bonusrate udbetaltes den 12. december 2014 – alle efter ansøgning via AUBs selvbetjening.

Den 4. april 2017 rettede Virksomhed henvendelse til AUB vedrørende udbetaling af bonus. AUB besvarede henvendelsen den 6. april 2017 og oplyste at 4. bonusrate var forældet.

4. bonusrate blev frigivet den 5. oktober 2015 og blev forældet den 5. oktober 2016.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til 4. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, Virksomhed først den 4. april 2017 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 4. bonusrate for eleven xx og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Det fremgår endvidere, at arbejdsgiver skal logge på AUBs selvbetjeningsløsning for at søge om bonus, hvilket virksomheden også har gjort i forbindelse med udbetalingen af bonusrate 1-3.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 6. april 2017.