Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-61 / 10-10-2018

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 29. maj 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 29. maj 2017, hvorefter Virksomhed har fået afslag på en ansøgning om tilskud i medfør af § 4, stk. 4, i bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har på vegne af Virksomhed med brev af 8. juni 2017 klaget over AUB’s afgørelse af 29. maj 2017.

Xx henviser i klagen til, at afslaget begrundes med, at ansøgningen ikke er underskrevet og stemplet af det faglige udvalg. Hun henviser også til, at det af ansøgningens pkt. 11 fremgår, at ansøgningen underskrives af det lokale uddannelsesudvalg eller faglige udvalg.

Xx anfører, at formanden for det lokale uddannelsesudvalg har underskrevet ansøgningen, at ansøgningen er behandlet præcis som tidligere, og at de aldrig har fået afslag på baggrund af manglende underskrifter. Hun vedlægger desuden en tidligere ansøgning som dokumentation herfor.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 18. august 2017 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 14. marts 2017 modtog ansøgningen fra Virksomhed. Den 29. maj 2017 afslog AUB at yde tilskud, idet AUB fandt, at formalia for ansøgningen ikke var overholdt. AUB lagde vægt på, at ansøgningen ikke var påført stempel og underskrift fra det faglige udvalg. Det var dermed ikke muligt for AUB at verificere, hvilket faglige udvalg der havde påtegnet ansøgningerne.

AUB har i forlængelse af klagen gennemgået den tidligere ansøgning fra den 26. marts 2015, som xx har vedlagt og henviser til. AUB har i den forbindelse konstateret, at denne ansøgning både er påført stempel og underskrift fra xx. AUB finder derfor ikke, at denne tidligere godkendte og afrapporterede ansøgning kan sammenlignes med ansøgningen fra den 14. marts 2017, som nærværende klage vedrører.   

AUB oplyser endvidere, at reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b, hvorefter AUB yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder samt hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.

AUBs bestyrelse har med hjemmel i § 12 b, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Ifølge § 4, stk. 2, i bekendtgørelsen skal ansøgning ske ved anvendelse af AUBs blanket hertil.

På virk.dk under vejledning til ansøgning om tilskud fremgår det bl.a., at hvis ansøgningen mangler underskrifter og stempler fra det lokale uddannelsesudvalg eller fra det landsdækkende faglige udvalg, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

AUBs administration har kompetence til at fastlægge retningslinjer for behandling af ansøgninger og har udarbejdet sådanne, herunder retningslinjer for den situation, at der modtages ansøgninger for et større beløb, end der er til rådighed.

AUB frasorterer først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene. Eksempler herpå er, hvis ansøgerne ikke er omfattet af målgruppen, at ansøgningen ikke er underskrevet af ansøger, at ansøgningen ikke er påtegnet af det faglige udvalg, eller at ansøgningen modtages efter ansøgningsfristens udløb. Disse ansøgninger afslås uden realitetsbehandling.

AUB har supplerende oplyst, at der i puljen for ansøgningsrunden i maj 2017 var afsat 22.5 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. AUB modtog i den pågældende ansøgningsrunde 207 ansøgninger for i alt 42.354.817 kr. 110 af disse ansøgninger blev bevilget tilskud for i alt 22.499.707 kr.

Ved behandlingen af ansøgningen fra klager konstaterede AUB, at ansøgningen ikke var påført stempel fra det faglige udvalg. AUB vurderede derfor, at ansøgningen ikke levede op til de formelle krav, og gav herefter afslag uden at realitetsbehandle ansøgningen. AUB har derfor ikke vurderet, om aktiviteterne lå inden for det område, der i øvrigt ville kunne ydes tilskud til i medfør af AUB-lovens § 12 b.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden maj 2017 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for over 42 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav. I den forbindelse blev klagers ansøgning frasorteret, idet der manglede et stempel fra det faglige udvalg.

Under vejledning til ansøgning om tilskud på virk.dk fremgår det bl.a., at hvis ansøgningen mangler underskrifter og stempler fra det lokale uddannelsesudvalg eller fra det landsdækkende faglige udvalg, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Da AUB skal behandle et stort antal ansøgninger på kort tid, finder Ankenævnet ikke at kunne kritisere, at AUB opstiller krav om, at ansøgningen skal ske ved anvendelse af et skema, som skal indsendes med påstempling fra det faglige udvalg som angivet.

På denne baggrund finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra LLU Campus Vejle og stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 29. maj 2017.