Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2017-39 / 04-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 1. marts 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget en klage fra Virksomhed over ATPs afgørelse af 1. marts 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer. Klagen er indgivet på vegne af xx.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af xx’s beskæftigelsesgrad i 2014, da der først er gjort indsigelse vedrørende indkomståret med brev af 20. februar 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr.

473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af xx.

Ved brev af 8. marts 2017 har Virksomhed på vegne af xx klaget over opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad for 2014. Der henvises til, at xx har været fuldtidsbeskæftiget hos Virksomhed siden 2007, og at det faktum, at han har overset et brev fra ATP i sine-Boks ikke bør have så voldsomme konsekvenser. Det oplyses i klagen, at xx ikke har haft A-indkomst fra Virksomhed siden 2009, hvor han købte anparter i selskabet.

ATP har i en udtalelse af 9. maj 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2014. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2014 er sendt med brev dateret juni 2015.

Virksomhed er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har på den baggrund fremsendt en replik fra xx dateret den 12.juni 2017. Xx bekræfter i denne, at han ikke rettidigt har gjort indsigelse mod opgørelsen vedrørende indkomståret 2014. Han anfægter imidlertid ATPs afslag på at behandle hans indsigelse, idet det anføres, at ATP i henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2 og

3, har pligt til at fremsende to breve om året, hvilket ikke er sket. Xx finder således, at det følger af de nævnte bestemmelser, at ATP hvert år først skal fremsende et brev, hvoraf det fremgår med hvilken beskæftigelsesgrad den pågældende person er registreret, efterfulgt af endnu et brev hvoraf den endelige beslutning for registreringen af ATPs indberetning til told- og skatteforvaltningen fremgår. Han konkluderer herefter, at den omhandlede person ifølge loven har en indsigelsesret på 3 måneder til begge opgørelser.

Ankenævnet har på den givne foranledning anmodet ATP om eventuelle bemærkninger til det af xx anførte.

ATP har hertil oplyst, at ATP i medfør af skattenedslagslovens § 5, stk. 2, årligt udsender en meddelelse med opgørelse af det forudgående års beskæftigelsesgrad til de relevante seniorer - de så­ kaldte årsbreve. Der er herefter mulighed for at gøre indsigelse mod opgørelsen inden for 3 måneder fra modtagelsen af brevet. Det fremgår af den årlige meddelelse, at beskæftigelsesgraden ikke kan ændres efter de 3 måneder. Det fremgår også, at ATP inden for de næste tre måneder kan få oplysning om, at ATP-bidraget er ændret, og at man vil få en ny opgørelse, hvis dette medfører, at graden ændrer sig.

Hvis senioren gør indsigelse over den opgjorte beskæftigelsesgrad inden for 3 måneder, behandler ATP beskæftigelsesgraden manuelt mod fremlæggelse af dokumentation for yderligere beskæftigel­se. Dette vil føre til et nyt brev i sagen med en afgørelse om, hvorvidt graden kan forhøjes eller ej. Hvis der ikke gøres indsigelse, ligger den opgjorte beskæftigelsesgrad fast, når indsigelsesfristen er udløbet. Arbejdsgivers efterindberetning af ATP-bidrag inden for 3 måneders fristen bliver betragtet som en rettidig indsigelse. Information om den årlige opgørelse fra ATP fremgår også af bor­ger.dk/skattenedslag for seniorer.

I medfør af skattenedslagslovens § 5, stk. 3, skal ATP efter indkomstårets udløb sende meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afgørelsen efter§ 4, stk. 3. Meddelelsen sendes så betids, at af­gørelsen kan indgå i årsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen, jf. § 10. Samtidig hermed sen­ der ATP afgørelsen efter § 4, stk. 3, til den person, afgørelsen vedrører. Også ved denne meddelelse kan senioren gøre indsigelse over for ATP inden for 3 måneder efter modtagelsen af afgøreisen om, hvorvidt kravet om fuldtidsbeskæftigelse i perioden anses for opfyldt. § 5, stk. 3 omhandler efter sin ordlyd den endelige meddelelse til SKAT (samtlige beskæftigelsesgrader for den relevante senior) samt det brev, der sendes til senioren efter udløbet af det år, hvor senior fylder 64 år skattenedslagsordningens såkaldte slutbrev, som opgør den sidste beskæftigelsesgrad i den konkrete seniors 5-årige periode samt opgør seniorens samlede beskæftigelsesgrad for årene. Dette fremgår tillige af bemærkningerne til skattenedslagsloven. Det er således fastslået i skattenedslags­ reglerne, at ATP skal sende fireårsbreve vedrørende beskæftigelsesgraderne i 2012-2016 fordelt med et om året i juni måned (juni 2013, 2014, 2015 og 2016) samt et slutbrev i februar 2017 - og ikke to breve om året, som xx mener i sin replik af 12. juni 2017.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan lægges til grund, at xx i juni 2015 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2014 i sine-Boks, og at der først er gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for dette indkomstår med brev af 20. februar 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens§ 5, stk. 2.

Ankenævnet kan på den givne foranledning desuden tilslutte sig, at ATP har opfyldt forpligtelsen efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2 og 3, ved at fremsende en årlig meddelelse til xx om opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad for det foregående indkomstår. Det bemærkes hertil, at der både i meddelelsen og på www.borger.dk informeres om reglerne for indsigelse mod opgørelsen, herunder konsekvenserne af, at indsigelse ikke sker.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­kenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2014.