Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2018-12 / 17-06-2018

Afgørelse vedrørende Deres klage på vegne af xx over afgørelse af 24. januar 2018 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget xx’s klage på vegne af xx (herefter klager) over ATPs afgørelse af 24. januar 2018 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af klagers beskæftigelsesgrad i 2014, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 15. juni 2016. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at klager i juni 2015 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for 2014.

Xx har i klagen til Ankenævnet vedlagt oprindelig klage til ATP af 17. januar 2018, hvoraf det fremgår, at det er faktum, at klager har en beskæftigelsesgrad på 100 % i 2014. Xx har endvidere anført, at klager ikke har været opmærksom på brevet vedr. beskæftigelsesgraden for 2014, og at hun troede, at alt var rettet i forbindelse med, at beskæftigelsesgraden for 2015 blev rettet. Xx anfører endelig, at det er alment kendt, at 90 % af Danmarks befolkning ikke jævnligt eller slet ikke læser posten i e-boks, og at borgerne ikke skal miste seniornedslag på grund af et brev fra ATP, der ikke er læst eller er misforstået.

ATP har i en udtalelse af 23. april 2018 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at ATP i et brev dateret juni 2015 til klager har oplyst om beskæftigelsesgraden for 2014. ATP har i juni 2016 været i kontakt med klagers arbejdsgiver vedrørende beskæftigelsesgraden i 2015, og juli 2016 været i telefonisk kontakt med xx vedrørende indsendelse af dokumentation for, at klager har været fuldtidsbeskæftiget i hele 2014 og 2015. ATP har i den forbindelse oplyst, at indsigelsesfristen for 2014 ikke var overholdt.

Klager er ved xx blevet partshørt over ATPs udtalelse. Xx har ved e-mail af 21. maj 2018 gentaget, at klager har været fuldtidsbeskæftiget i den omtalte periode. Xx har endvidere oplyst, at klager ikke er fortrolig med e-boks, og at rigtig mange borgere ikke får læst e-boks. Klager har fået genoptaget og korrigeret 2015 og troede dermed, at alt var som det skulle være, uden at være opmærksom på, at der også var noget galt vedrørende 2014.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at klager har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2014. Nævnet har endvidere lagt til grund, at indsigelse mod opgørelsen af hendes beskæftigelsesgrad i indkomståret 2014 først er fremsat ved henvendelse til ATP den 15. juni 2016. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at klager ikke er fortrolig med e-boks og eventuelt ikke har læst eller har misforstået ATPs brev med opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2015, kan ikke ændre ved denne vurdering.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2014.