Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-72 / 28-01-2018

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer (2012 + 2016)

Ankenævnet har den 21. december 2017 stadfæstet ATP's afgørelse af 1. august 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af xx’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

Ankenævnet har endvidere den 21. december 2017 afvist at behandle xx’s klage over ATPs afgørelse af 11. maj 2017 om beskæftigelsesgraden for 2016.

Xx har efterfølgende i mail af 12. januar 2018 fastholdt sin indsigelse vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012 og anført, at han ikke mener at have fået svar på, hvor de 68 pct. kommer fra, og at han derfor fastholder, at han har været i arbejde i 10 mdr. Xx anfører videre, at han nu er opmærksom på ankefristen, men at han på tidspunktet for modtagelsen af den første opgørelse ikke kunne vide, at der var regnet forkert, og at han derfor ikke ankede.

I samme mail anfører xx om beskæftigelsesgraden for 2016, at der mangler atp-indbetaling fra xx i perioden juli til oktober 2016, og at kopi af lønseddel kan fremsendes.

Ankenævnet for ATP m.m. betragter mailen af 12. januar 2018 som en anmodning om genoptagelse af Ankenævnets sag. Xx har ved mail af 21. januar 2018 rykket for svar.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Det forhold, at xx på tidspunktet for modtagelsen af den første opgørelse af beskæftigelsesgraden i 2012 ikke kunne vide, at der var regnet forkert, og derfor ikke ankede, og at der for så vidt angår opgørelsen af beskæftigelsesgraden for både 2012 og 2016 eventuelt er indberettet forkert ATP-bidrag fra arbejdsgivers side, kan ikke ændre ved denne vurdering.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, er det en betingelse, at indsigelse indgives inden for fristen på 3 måneder. Som nævnt i Ankenævnets afgørelse af 21. december 2017 er det som ubestridt lagt til grund, at xx har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012 i juni 2013. Han har således haft mulighed for at gøre indsigelse mod den opgjorte beskæftigelsesgrad inden for indsigelsesfristen.

Efter skattenedslagslovens § 15 kan ATP's afgørelser om indsigelser efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, eller § 5, stk. 3, påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Xx har således haft mulighed for at indbringe klagen for Ankenævnet for ATP m.m.