Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-17 / 09-09-2018

Afgørelse af klage fra xx ved xx over afgørelse af 14. december 2017 fra AUB

Ankenævnet har den 23. maj 2018 fra ATP modtaget Deres brev af 20. april 2018, hvor De klager over AUBs afgørelse af 14. december 2017 vedrørende tilbagesøgning af tidligere udbetalt lønrefu­sion. AUB oversendte samtidigt en udtalelse i sagen.

I klagen henviser De til, at der efter Deres opfattelse foreligger en gyldig uddannelsesaftale mellem xx og eleven (Dem). De anfører bl.a., at der ikke i lov og bekendtgørelse om AUB er taget direkte stilling til spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren af et interessentskab kan være elev i egen virksomhed og modtage ydelser fra AUB.

AUB har i afgørelsen af 14. december 2017 truffet afgørelse om tilbagesøgning af tidligere udbetalt lønrefusion og befordring. AUB har lagt vægt på, at den indgåede uddannelsesaftale ikke kan danne grundlag for udbetaling af ydelser fra AUB, da aftalen ikke er indgået mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager. AUB har henvist til, at De som ejer af virksomheden ikke kan anses som lønmodta­ger. Beløbet på 57.882,00 kr. er derfor udbetalt uberettiget.

AUB har i udtalelsen af 23. maj 2018 til Ankenævnet fastholdt tilbagesøgningen af i alt 57.882 kr. AUB oplyser, at klager første gang kontaktede AUB pr. telefon den 31. januar 2018, efter at AUB den 25. januar 2018 sendte en rykker i sager. Som følge heraf er det AUBs opfattelse, at klagefri­sten på 4 uger ikke er overholdt, da der ikke er rettet henvendelse til AUB inden for fristen, og efter det oplyste ej heller til Ankenævnet.

De er blevet partshørt over AUBs udtalelse den 28. maj 2018, men er ikke fremkommet med supplerende bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter § 27 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendt­gørelse ru. 811 af 20. juni 2018, kan AUBs afgørelser efter loven påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt. AUB traf afgørelse den 14. december 2017. Deres klage over afgørelsen er sendt pr. e-mail til ATP den 20. april 2018 med Ankenævnet som modtager i kopi. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle klagen.