Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2018-13 / 13-06-2018

Afgørelse af klage fra xx over afgørelse af 2. august 2017 fra Skattened­slag for Seniorer (SFS)

Ankenævnet har den 9. april 2018 modtaget Deres klage af 6. april 2018, hvor De på vegne af xx klager over ATP's afgørelse af 2. august 2017. ATP afviser i afgørelsen at behandle xx’s indsigelse mod opgørelsen af hendes  beskæftigelsesgrader i 2011 og  2012 efter skattenedslagsloven, idet brevene med opgørelsen af beskæftigelsesgraderne må anses for at være kommet frem til hende, og fristen for indsigelse er dermed overskredet.

De anfører i klagen, at xx materielt er berettiget til et skattenedslag, og at fejlen muligvis skyldes, at hun i virksomhedens lønsystem fejlagtigt er oprettet med en ATP-sats svarende til deltidsbeskæftigelse mellem 78 og 117 timer om måneden, hvilket xx overskrider med 32,5 timer om ugen.

De anfører videre, at De er af den opfattelse, at forsendelsesrisikoen påhviler ATP, og at De ikke kan forstå, at ATP ikke ex officio har oversendt en mail af 13. juli 2017 som en anke.

Ankenævnet har den 12. maj 2018 anmodet ATP om en udtalelse.

ATP har ved mail af 17. maj 2018 oplyst, at ATP har truffet afgørelse i sagen den 2. august 2017, og at der siden den 2. august 2017 ikke har været nogen henvendelser til ATP (SFS) om sagen - hverken fra xx, arbejdsgiver eller advokatfirmaet. Mailen fra ATP er vedlagt til orientering.

Ankenævnet bemærker, at efter § 15 i lov om skattenedslag for seniorer med senere ændringer, kan afgørelser efter loven indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

AUB traf afgørelse den 2. august 2017. Deres klage er dateret den 6. april 2018, dvs. cirka 8 måne­ der efter afgørelsen af 2. august 2017. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Anke­nævnet kan derfor ikke behandle klagen.