Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-89, 2016-32 / 17-05-2017

Afgørelse vedrørende XX's klage over afgørelse af 19. april 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om skattenedslag for seniorer (SFS)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 19. april 2016, således at XX’s (herefter klager) beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven opgøres til 92 % for 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

klager har ved mail af 3. maj 2016 indsendt en foreløbig klage over ATP’s afgørelse af 19. april 2016. I supplerende mail af 19. september 2016 oplyser klager, at hun som lærer var omfattet af lockouten i april 2013. Hun kan ikke finde nogen specifik regel om lockout og manglende udbetaling af løn og betaling af ATP-bidrag, men mener derimod, at hun var i arbejde. Da der er tale om en meget speciel situation, vil hun gerne selv indbetale det manglende ATP-bidrag, så hun kan opnå ret til skattenedslag.

ATP's udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 13. oktober 2016 fastholdt sin afgørelse, hvorefter klagers beskæftigelsesgrad for 2013 er 92 %.

ATP har til sagen oplyst, at ATP ved brev af juni 2014 opgjorde klagers beskæftigelsesgrad for 2013 til 84 %. Første gang klager kontakter ATP vedrørende opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2013 er ved telefonisk henvendelse den 15. februar 2016. Indsigelsesfristen på 3 måneder er dermed overskredet.

På baggrund af dokumentation fra klagers læge om langvarigt stress vurderede ATP i afgørelse af 19. april 2016, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at ATP på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag kunne se bort fra indsigelsesfristen. ATP forhøjede samtidig beskæftigelsesgraden for 2013 til 92 % og oplyste, at den samlede beskæftigelsesgrad for årene 2011 til 2015 herefter var 89 %.

ATP opgør som udgangspunkt beskæftigelsesgraden for en person maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør den pågældende indsigelse over for ATP over den opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre forhøjelse af den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ved denne vurdering tages der udgangspunkt i, om der er ATP-bidragspligtige timer, som mangler at blive medregnet, og som resulterer i, at timetallet i lønperioden opfylder timekravet til fuldtidsbeskæftigelse i ATP-lovgivningen. Ved afgørelsen af, om beskæftigelsen har været tilstrækkelig til at blive anset som fuldtidsbeskæftigelse, tager ATP udgangspunkt i ATP-bidragspligtige timer i de enkelte lønperioder i løbet af året. Udgangspunktet er således, at kun perioder med mindst 27 timer for ugelønnede, 54 timer for 14 dages-lønnede og 117 timer for månedslønnede kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse.

Af de indberettede ATP-bidrag fremgår det, at der for månederne januar til marts samt juni til december 2013 er indberettet ATP-bidrag for klager som fuldtidsbeskæftiget månedslønnet. Derudover er der indberettet ATP-bidrag med månedssats for 1. maj 2013.

Det fremgår af den indsendte dokumentation, at klager har haft fuldtidsarbejde i maj 2013. Denne måned er derfor medtaget og beskæftigelsesgraden forhøjet fra 84 % til 92 %.

April måned 2013 kan ikke medregnes, da klager som lærer var omfattet af lock- out, og der derfor ikke har været nogen ATP-bidragspligtig beskæftigelse i denne måned.

ATP bemærker afsluttende, at det ikke er muligt at indbetale det manglende beløb og dermed ændre beskæftigelsesgraden, da der alene medregnes ATP-bidragspligtig beskæftigelse.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags- pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. 

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension forstås der ved fuldtidsbeskæftigelse beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkommende anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, endelig opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det er oplyst af ATP, at der for perioden januar til marts samt juni til december 2013 er indbetalt ATP-bidrag for klager som fuldtidsbeskæftiget månedslønnet. Derudover har ATP hævet beskæftigelsesgraden med en måned, da der er dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse i maj 2013.

Det er endvidere oplyst, at klager som lærer var omfattet af lockout i april 2013. Under lockouten stod hun ikke i et ATP-bidragspligtigt ansættelsesforhold til kommunen.

På baggrund af det til sagen oplyste anses klager herefter for at have været fuldtidsbeskæftiget i 11 måneder i 2013, hvilket svarer til en beskæftigelsesgrad på 92 %. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klager grundet lockout ikke har været i et ansættelsesforhold i april 2013 og dermed ikke opfyldt beskæftigelseskravet efter skattenedslagsloven i denne måned.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 19. april 2016, således at klagers beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven opgøres til 92 % for 2013.

Det bemærkes på den givne foranledning, at hverken ATP eller Ankenævnet har mulighed for at dispensere fra skattenedslagslovens betingelser for optjening af ret til skattenedslag for seniorer.