Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 20166-86 / 11-06-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX p.v.a. NN over afgørelse af 30.september 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 30. september 2016, hvorefter NN har fortabt retten til økonomisk støtte til returrejse fra praktikophold i udlandet i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har på vegne af NN i brev af 1. oktober 2016 anført, at hun grundet forældres plejekrævende sygdom og dødsfald ikke har fået indsendt ansøgningen om økonomisk tilskud i tide, og at NN ikke selv har haft mulighed for at gøre det, da bilag mv. lå hos forældrene, mens han selv var i nyt praktikophold i Sverige.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 17. november 2016 fastholdt sin afgørelse.

AUB modtog mail fra NN den 26. september 2016 med ansøgning om økonomisk støtte til returrejse fra praktikophold i udlandet i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie. I mail af 30. september 2016 afslår AUB at udbetale rejsehjælp, da ansøgningsfristen er overskredet.

AUB har oplyst, at det fremgår af § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. (PIU-bekendtgørelsen), at ansøgning om støtte skal indgives senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt rejseudgiften. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en fristoverskridelse med maksimalt 2 måneder, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4.

Ansøgning om rejsehjælp er indgivet den 26. september 2016, og AUB anser udgiften til rejsen for afholdt den 20. februar 2016, hvor den sidste del af rejsen foretages. Ansøgningen er således indgivet mere end 4 måneder efter, at udgiften er afholdt. AUB har vurderet, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at AUB kan se bort fra en overskridelse af ansøgningsfristen på udgifterne til den sidste rejse, idet disse er afholdt mere end 6 måneder før NN ansøger om støtte.

AUB bemærker, at det anførte omkring sygdom og døsfald i familien ikke vurderes at være sådanne særlige omstændigheder, at de kan begrunde, at AUB på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag ser bort fra ansøgningsfristen.

AUB bemærker afslutningsvis, at der den 11. juni 2015 er udbetalt støtte til den ordinære returbillet til praktikophold i Bolivia.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 2, stk. 2, i PIU-bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 kan AUB bl.a. udbetale økonomisk støtte i form af rejsehjælp til rejse mellem Danmark og praktiksted i udlandet. Ansøgning om økonomisk støtte skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift, jf. § 19, stk. 2. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i op til 2 måneder, jf. § 19, stk. 4.

NN har den 26. september 2016 søgt om støtte til returrejse fra praktiksted i Bolivia til Danmark i forbindelse med sin mormors begravelse. Rejsen blev foretaget i perioden fra den 12. februar til den 20. februar 2016.

Ansøgning om økonomisk støtte til returrejsen fra praktikstedet i Bolivia til Danmark er således indgivet mere end 7 måneder efter afholdelse af udgiften, hvilket er både efter udløbet af fristen herfor på 4 måneder, jf. PIU-bekendtgørelsen § 19, stk. 2, og efter 6 måneders fristen i § 19, stk. 4.

Herefter, og idet Ankenævnet kan tiltræde, at der ikke er oplyst særlige grunde, der kan begrunde forlængelse af denne frist på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse, hvorefter NN har fået afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte til returrejse fra praktikophold i udlandet i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie.