Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-49 / 14-09-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 9. april 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnt har modtaget XX’s klage af 5. maj 2017 over ATP’s afgørelse af 9. april 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2012, 2013, 2014 og 2015, da indsigelsen først var modtaget i marts 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelserne om beskæftigelsesgraderne, som blev udsendt i henholdsvis juni 2013, juni 2014, juni 2015 og juni 2016, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet oplyst, at hans arbejdsgiver ikke har sendt de korrekte tal til ATP, og har vedhæftet kopi af brev af 5. maj 2017 fra Virksomhed, der beklager, at der ikke er ind- berettet korrekt ATP-bidrag i årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, samt oplyser, at der er indberettet og korrigeret herfor den 11. april 2017. Derudover henvises der i klagen til skatteankenævnsafgørelse SKM2013.794.S.R.

ATP har i en udtalelse af 6. juni 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at breve om beskæftigelsesgraderne for henholdsvis 2012 og 2013 er sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2013 og juni 2014. Breve om beskæftigelsesgraderne for henholdsvis 2014 og 2015 er sendt til XX’s e-Boks i juni 205 og juni 2016. Af brevene fremgår, at XX skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte. Han har imidlertid først telefonisk med digital besked den 29. marts 2017 gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraderne for 2012, 2013, 2014 og 2015.

For så vidt angår henvisningen til skatteankenævnsafgørelse SKM2013.794.S.R. bemærker ATP, at kompetencen til at træffe afgørelse om fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager henhører under ATP med klageadgang til Ankenævnet for ATP m.m., hvilket Skatterådet har bekræftet ved afgørelse af 24. september 2013 om, at SKM2013.794.S.R. var åbenbart ulovlig.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det fremgår af sagens akter, at indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2012, 2013, 2014 og 2015 tidligst er fremsat ved elektronisk besked den 29. marts 2017, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Det fremgår endvidere af sagens akter, at XX’s arbejdsgiver, Virksomhed, først har indberettet korrekt ATP-bidrag for årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 den 11. april 2017 og dermed ikke inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2012, 2013, 2014 og 2015.