Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-63 / 13-11-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 7. juni 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 7. juni 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2015, da indsigelsen vedrørende indkomståret først var modtaget af ATP ved brev af 30. marts 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX.

I brev af 5. juli 2017 har XX klaget over opgørelsen af sin beskæftigelsesgrad for 2015. Han anfører, at han ikke har reageret tidligere, da han ikke kunnet forstå beregningen af beskæftigelsesgraden. Ved mail af 20. september 2017 anføres endvidere, at beregningen er behæftet med fejl, og at dette i sig selv burde være nok til at få en genberegning.

ATP har i en udtalelse af 28. august 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2015. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2015 er sendt med brev dateret juni 2016 til XX.

I ATP’s årlige breve opfordres senioren til at kontrollere beskæftigelsesgraden og rette henvendelse til ATP, hvis den oplyste beskæftigelsesgrad ikke er retvisende. Det fremgår tillige, at indsigelse skal indgives inden 3 måneder, da ATP ellers er afskåret fra at ændre beskæftigelsesgraden.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX i juni 2016 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015, og at indsigelsen mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015 først er fremsat over for ATP ved brev af 30. marts 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det bemærkes på den givne foranledning, at formålet med at udsende den maskinelt opgjorte beskæftigelsesgrad netop er, at give senioren mulighed for – inden for en frist - at rette evt. fejlagtige eller manglende oplysninger, der indgår i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2015.