Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-27/2016-51 / 10-05-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. juni 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 6. juni 2016, hvorefter XX har fortabt retten til rejsehjælp i forbindelse med praktikophold i LAND i perioden 22. oktober - 20. december 2015.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen anført, at han havde forstået og fået fortalt, at tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med hans praktikophold ville blive håndteret af hans arbejdsgiver. Han finder det dybt urimeligt, at en teknisk fejl skal have så store konsekvenser for ham.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. juli 2016 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at XX den 2. juni 2016 søgte om støtte til fire rejser ved henholdsvis praktikperiodens start og afslutning i LAND, samt i forbindelse med skoleophold i Danmark. Rejserne blev foretaget i perioden 22. oktober 2015 til 20. december 2015.

AUB har oplyst, at det fremgår af § 19, stk. 2, i PIU-bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet, at ansøgning om støtte skal indgives senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt rejseudgiften. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en fristoverskridelse med maksimalt 2 måneder, jf. § 19, stk. 4.

AUB henviser til, at ansøgningen er indgivet mere end 4 måneder efter, at udgifterne er afholdt.

AUB har vurderet, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at AUB kan bortse fra overskridelsen af ansøgningsfristen på udgifterne til den sidste rejse, jf. § 19, stk. 4, i PIU-bekendtgørelsen. AUB finder ikke, at der er oplyst særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation. AUB har herved lagt vægt på, at XX oplyser, at han ikke var bekendt med, at han selv skulle søge støtten til rejseomkostninger, men at han troede, at den ville blive udbetalt via arbejdsgiveren. AUB finder ikke, at manglende kendskab til ordningen og administrationen heraf er en særlig omstændighed, idet AUB på sin hjemmeside, borger.dk, samt i samarbejde med erhvervsskolernes PIU-koordinatorer orienterer om muligheden for støtte til udenlandsk praktik, og hvordan støtte hertil skal søges. AUB finder desuden, at det forhold at XX, der rejser 4 gange indenfor 2 måneder, først da der er gået mere end 7 måneder efter at udgiften til den første rejse er afholdt, reagerer og søger AUB om refusion, er udtryk for en passivitet, der ikke taler for at dispensere.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 2, stk. 1, og § 2, stk. 2, nr. 1 og 4, i PIU-bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet, yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag rejsehjælp i forbindelse med praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Ansøgning om økonomisk støtte skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift, jf. PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 2. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i op til 2 måneder, jf. PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 4.

XX’s rejser blev foretaget i perioden 22. oktober 2015 til 20. december 2015, og den sidste udgift blev afholdt den 3. december 2015. Først ved ansøgning modtaget hos AUB den 2. juni 2016 søgte XX om rejsehjælp til påbegyndelse af praktikplads og ved praktikperiodens afslutning og om rejsehjælp til/fra Danmark ved skoleophold i Danmark.

Ansøgning om rejsehjælp blev således indgivet efter udløbet af fristen herfor på 4 måneder, jf. bekendtgørelsen § 19, stk. 2. Fristen på 4 måneder fremgår blandt andet af ansøgningsblanketten, som findes på Borger.dk/aub og af AUB’s hjemmeside.

Herefter, og idet der ikke er oplyst særlige grunde, der kan begrunde forlængelse af denne frist efter PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 4, eller almindelige forvaltningsretlige principper, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse, hvorefter XX har fået afslag på sin ansøgning om rejsehjælp i forbindelse med sit praktikophold i LAND i perioden 22. oktober - 20. december 2015.