Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-55 / 12-09-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. maj 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 1. juni 2017 modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 4. maj 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer, samt supplerende oplysninger den 13. august 2017.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2015, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 10. og 13. marts 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2016 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for 2015.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har indsendt dokumentation for, at han har været fuldtidsbeskæftiget i 2015. XX anfører videre, at han ikke har reageret, fordi han tidligere har fået at vide af ATP, at det alene er SKAT, som afgør, om han kan få seniornedslag. Endelig anfører XX, at han synes, det er underligt, at man ikke er villig til at rette fejlen, selvom der er gået mere end 3 måneder, da der almindeligvis er en forældelsesfrist på 3 år ifølge dansk lovgivning.

ATP har i en ud­talelse af 29. juni 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevet om XX’s beskæftigelsesgrad for 2015 er sendt til XX’s e-Boks i juni i 2016. Modtagelsen af brevet er ubestridt. ATP oplyser videre, at XX kontaktede ATP telefonisk den 10. og den 13. marts 2017 og ved samtalen fik oplyst, at indsigelsesfristen for beskæftigelsesgraden for 2015 var overskredet. Med brev af 19. april 2017 sendte XX kopi af lønsedler for 2015 og oplyste, at SKAT i januar 2017 havde oplyst, at han stod til at få seniornedslag. ATP traf den 4. maj 2017 afgørelse om, at ATP ikke kunne behandle indsigelsen mod beskæftigelsesgraden for 2015, idet XX ikke havde reageret rettidigt inden for fristen på 3 måneder.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 13. august 2017 indsendt yderli­gere bemærkninger. Han anfører, at han er skuffet over, at ATP ikke kan eller vil ændre beskæftigelsesgrad, selvom der er fremsendt dokumentation for fuld beskæftigelse. XX oplyser derudover, at han i årene 2012-2014 har været selvstændig, og at hans beskæftigelsesgrad for disse år er opgjort til 0 pct. XX henviser endvidere til en samtale med SKAT, og til at han har fået oplyst, at det er en minimusindkomst, der gælder.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigel­sesgraden for 2015 i juni 2016 i e-Boks.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i ind­komståret 2015 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 10. og 13. marts 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Nævnet bemærker i den forbindelse, at fristen på 3 måneder er fastsat af lovgiver, og at det derfor er denne frist, der gælder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at han tidligere har fået at vide af ATP, at det alene er SKAT, som afgør, om han kan få seniornedslag, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at eventuelle fejl i arbejdsgiverens indbetaling og indberetning af ATP-bidrag ikke udgør en særlig omstændighed, der kan begrunde genoptagelse af sagen.

På den givne foranledning bemærkes, at når ATP i praksis opgør beskæftigelsesgraden for en person, sker det som udgangspunkt maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør en person indsigelse over for ATP mod den maskinelt opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre en forhøjelse af beskæftigelsesgraden. Det forudsættes således en indsigelse fra personen, før ATP behandler sagen manuelt.  

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2015.