Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-88/ 26-02-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. august 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s (herefter klager) klage over ATP’s afgørelse af 4. august 2016 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af Klagers beskæftigelsesgrad i 2015, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 10. juni 2016. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af klager. Meddelelsen blev sendt til klagers E-boks i februar 2015. Det er ubestridt, at meddelelsen er kommet frem til klager.

ATP har af Klager modtaget dokumentation fra hendes læge om, at klagers mor blev opereret i hoften i januar 2016, og at klager som den primære kontakt- og omsorgsperson måtte tilsidesætte egne gøremål i perioden. ATP har dog vurderet, at det ikke har været helt udelukket for klager at passe sine egne gøremål i perioden, og at der således ikke er tilstrækkeligt undskyldende omstændigheder, der gør, at ATP kan se bort fra indsigelsesfristen.

Klager har i brev af 9. august 2016 til Ankenævnet anført, at hun modtog ATP’s meddelelse, men ikke nåede at reagere inden for fristen, da hendes mor havde undergået en hofteoperation den

18. januar 2016, og hun, mens hun tog sig af sin mors pleje, helt glemte at passe sine egne gøremål. Hun fik derfor først skrevet til ATP den 10. juni 2016 – 10 dage efter fristens udløb - da hendes mors tilstand var mere stabil.

ATP har i en udtalelse af 13. oktober 2016 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet med samme begrundelse som i afgørelsen af 4. august 2016.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af klagers beskæftigelsesgrad i indkomståret 2015 er først frem sat ved henvendelse til ATP den 10. juni 2016, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder dog, at der i den konkrete sag foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Ankenævnet har lagt vægt på, at klager ved siden af sit arbejde i foråret 2016 var den primære kontakt- og omsorgsperson for sin 84-årige mor, der 18. januar 2016 havde gennemgået en hofteoperation, og at hun dermed var stærkt optaget af morens pleje og således måtte tilsidesætte egne gøremål, hvilket bekræftes af hende egen læge. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på klagers oplysning om, at hun, så snart morens tilstand var blevet stabil, kontaktede ATP, og at der er tale om en ganske beskeden overskridelse af indsigelsesfristen.

Ankenævnet finder således det fornødne grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, og Ankenævnet ændrer derfor ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2015.

Sagen hjemvises herefter til ATP til fornyet opgørelse af klagers beskæftigelsesgrad for indkomståret 2015.