Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-53/2017-14 / 06-09-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 31. maj 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 31. maj 2016, hvorefter XX har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”AKTIVITET”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg har i klage af 22. juni 2016 anført, at projektet sigter på at opsøge i forvejen godkendte virksomheder med henblik på at få flere malerelever i virksomhedspraktik. Udvalget håber derfor på en positiv tilbagemelding fra Ankenævnet.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. juli 2016 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 10. marts 2016 modtog ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 31. maj 2016 afslog AUB ansøgningen.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUB’s bestyrelse har med hjemmel i § 12, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvist afslag på ansøgning om tilskud. Der er ikke regler for AUB’s vurdering og prioritering, men AUB’s administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2016 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2016 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2016. AUB modtog ansøgninger for 37,9 mio. kr. til den første runde, som klagers ansøgning er omfattet af.

AUB havde ikke midler til at imødekomme samtlige ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige udvalg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for. Herefter vurderes og prioriteres de resterende ansøgninger.

Aktiviteterne skal ligge indenfor et eller flere af nedenstående indsatsområder, jf. bekendtgørelsens § 2:

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller elever,
  2. virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til,
  3. forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet,
  4. elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

I det konkrete projekt er fokus primært på elever med særlige udfordringer, herunder elever med anden etnisk baggrund og elever der af andre grunde er ressourcesvage. Projektet lægger sig i forlængelse af et igangværende projekt, med tilskud fra AUB, hvor det er ønsket at opretholde besøgsfrekvensen hos godkendte arbejdsgivere.

Ansøgningen indeholdt efter AUB’s vurdering ikke elementer, der relaterede sig til indsatsområde 1 og 3, da der ikke var angivet oplysninger om særligt gode beskæftigelsesmuligheder og ikke var fokus på at øge elevernes mobilitet. Der var i øvrigt ikke angivet forhold, der kunne tillægges særlig vægt ved vurderingen. Da der ikke i øvrigt var forhold, der afgørende trak projektet op i forhold til de øvrige ansøgninger i denne runde, og der var mange yderst velkvalificerede ansøgninger, kom AUB til det resultat, at projektet ikke kunne støttes i denne runde.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke  noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden marts 2016 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 37,9 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav og herefter ansøgninger, hvor alle aktiviteter falder uden for det, der kan ydes tilskud til. Da der fortsat ikke var midler til at imødekomme alle resterende ansøgninger, frasorterede AUB de ansøgninger, hvor dele af aktiviteterne fald uden for det, der kan ydes tilskud til.

Ved vurderingen af ansøgningen fra XX fandt AUB, at ansøgningen ikke indeholdt elementer, der relaterede sig til indsatsområde 1 og 3, da der ikke var angivet oplysninger om særligt gode beskæftigelsesmuligheder og ikke var fokus på at øge elevernes mobilitet. Da der ikke i øvrigt var forhold, der kunne trække projektet op i forhold til de øvrige an søgninger i denne runde, valgte AUB ikke at støtte projektet i denne runde.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra XX og stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 31. maj 2016.