Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-104/2016-5 / 13-03-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 28. december 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 28. december 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 26. juli 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 28. december 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2012 måtte anses for at være kommet frem i juni 2013.

XX har i sin klage af 20. januar 2016 anført, at da hendes arbejdsgiver blev bekendt med den fejlagtige indberetning, rettede han fejlen med det samme. XX fastholder, at hun ikke har modtaget brevet med beskæftigelsesgraden for 2012, og hun har peget på en række forhold, der illustrerer problemer med postgangen på hendes adresse. Der er således flere postkasser med adressen ”ADRESSE”, og XX henviser til, at distributionslederen fra det lokale posthus i en mail skriver, at brevet kan være lagt i en forkert postkasse. Hun anfører desuden, at det for hende er uforståeligt, at ATP ikke tager højde for disse oplysninger, men alene henholder sig til, at de kan føre systembeviset. Endelig beskriver XX tre eksempler på, at breve ikke er afleveret til hende, og hun vedlægger desuden en række udtalelser fra andre beboere, der bekræfter uregelmæssigheder i postgangen.

ATP har i en ud­talelse af 9. februar 2016 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 26. juli 2015 blev gjort indsigelse mod XX beskæftigelsesgrad for 2012.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt POSTENHED, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. POSTENHED har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har fremsendt bemærkninger til denne. XX anfører, at hun er af den opfattelse, at ATP har stirret sig blind på systembeviset og nægter at se realiteterne i øjnene. XX henviser til det materiale, som hun tidligere har fremsendt og til, at hun har indhentet udtalelser fra en række beboere om deres oplevelser med postomdeling. Hun henviser også til en oplevelse, hvor et brev, som hun skulle modtage fra POLITIENHED om fornyelse af førerbevis, ikke nåede frem.

XX anmoder herefter Ankenævnet om at tillægge hendes dokumentation for uregelmæssigheder ved postomdelingen i området mere værdi, end ATP tidligere har gjort, ligesom hun anmoder Ankenævnet om at lægge vægt på, at POSTENHED har tilkendegivet, at 100 % omdeling ikke kan garanteres.

XX har desuden ved mails af den 7. juli 2016 samt den 5. og den 23. september 2016 fremsendt yderligere dokumentation for uregelmæssigheder i postomdelingen, som hun beder Ankenævnet om at tage i betragtning ved afgørelsen af hendes klage.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat den 26. juli 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATP’s sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via POSTENHED til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Nævnet bemærker herved, at der ikke ses at være begået fejl af ATP, der kan begrunde, at der bortses fra indsigelsesfristen.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.