Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-16, 2016-92/ 30-01-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 27. januar 2016 fra Barselsudligning for Selvstændige

Ankenævnet stadfæster Barselsudligning for Selvstændiges afgørelse af 27. januar 2016 om afslag på kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 26. februar 2016 klaget over Barseludligning for Selvstændiges afgørelse om afslag på kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.

XX anfører i klagen, at hun står uforstående over for afslaget på kompensation, idet hun ikke mener, at hendes indtægt ligger under dagpengegrænsen. XX oplyser, at hun som selvstændig ikke trækker lige meget ud hver måned, men at hendes indtægt ikke desto mindre er betydeligt større, og hun ønsker en uddybende begrundelse for afslaget.

Barselsudligning for Selvstændiges udtalelse i anledning af klagen

Barselsudligning for Selvstændige har i brev af 9. april 2016 fastholdt, at XX ikke er berettiget til kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige, da indtægten for den selvstændigt erhvervsdrivende XX er under dagpengesatsen.

Barselsudligning for Selvstændige har oplyst, at de gældende regler for kompensation fremgår af lov om barselsudligning for selvstændige og af bekendtgørelse om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende. Reglerne om kompensation fremgår af lovens § 4, stk. 1, hvorefter ”kompensationen udgør forskellen mellem det maksimale beløb, der udbetales pr. uge i barselsdagpenge til en selvstændigt erhvervsdrivende efter barselloven, og den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af barselsdagpenge, inden for et fastsat ugentligt kroneloft, jf. stk. 2. Kompensationen udbetales i en nærmere fastsat kompensationsperiode.”

Barselsudligning for Selvstændige anfører videre, at lovens § 4, stk. 1, medfører en betingelse om, at man som selvstændigt erhvervsdrivende har haft en indtægt af en sådan størrelsesorden, at man er berettiget til barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende efter barsellovens regler.

Med hensyn til den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsfortjeneste, som ligger til grund for beregningen af kompensationen, fremgår reglerne herom i § 7 i bekendtgørelse om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, hvoraf det fremgår, at ”til selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af kompensation, jf. lovens § 4, regnes den indtægt, der efter regler udstedt i medfør af barselslovens § 32, stk. 2, anses for indtægt”.

Hvad der nærmere bestemt skal regnes som lønindtægt og erhvervsindtægt følger således af anden lovgivning i form af barselslovens nærmere regler herom. Barselslovens regler om anvendelsesområde varetages af Udbetaling Danmarks barselsdagpenge. Det er således Udbetaling Danmark, som fastsætter årsindtægten, som er afgørende for kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige. 

Ifølge de oplysninger, som Barselsudligning for Selvstændige har modtaget fra Udbetaling Danmark om årsindkomsten som selvstændigt erhvervsdrivende for året 2014, er denne fastsat til 208.246 kr.

Ved fastlæggelse af en timeløn har Barselsudligning for Selvstændige anvendt oplysningerne fra Udbetaling Danmark om den fastsatte årsindtægt. Den fastsatte årsindtægt på 208.246 kr. er omregnet til en timeløn ved at dividere årsindkomsten med antal normal arbejdstimer på et helt år svarende til 1924 timer (52 uger x 37 timer = 1924,0 timer), hvilket giver en timeløn på 108,24 kr., hvilket er under minimumsbeløbet for at modtage kompensation, som for 2015-niveau var på 111,76 kr.

Barselsudligning for Selvstændige konstaterer derfor, at den beregnede timeløn baseret på Udbetaling Danmarks årsindtægt er under minimumsatsen for kompensation, hvorfor der ikke er ret til kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige, jf. lovens § 4, stk. 1. 

Barselsudligning for Selvstændige har lagt vægt på, at det fremgår i loven, at det er den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af dagpenge efter barselloven, som er afgørende ved beregningen af kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.

Barselsudligning for Selvstændige har endelig oplyst, at det er Udbetaling Danmark, som beregner størrelsen af dagpengene efter barselsloven på baggrund af oplysninger fra ansøgerens årsopgørelse om arbejdsfortjenesten i virksomheden. Barselsudligning for Selvstændige henviser derfor XX til Udbetaling Danmark for eventuelle spørgsmål vedrørende fastsættelse af lønindtægten.

Partshøring

XX er den 24. april 2016 blevet partshørt over Barselsudligning for Selvstændiges udtalelse. Hendes revisor, NN, har som partshøringssvar indsendt årsrapporten for XX’s virksomhed for indkomstårene 2015 og 2014 og peger på, at årsrapporten udviser et driftsmæssigt overskud før finansielle poster på henholdsvis kr. 258.257 og kr. 213.036.

Revisor NN anfører videre, at han ikke er bekendt med den anførte årsindkomst på kr. 208.246 som oplyst af Udbetaling Danmark, og at den synes ikke at stemme overens med det selvangivne resultat af selvstændig virksomhed, som danner grundlag for hans klients årsopgørelse for de respektive indkomstår. Han anmoder derfor om, at de regnskabsmæssigt opgjorte resultater lægges til grund for beregning af retten til kompensation.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 3 i lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. lov nr. 596 af 12. juni 2013, at selvstændigt erhvervsdrivende kan modtage kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. En betingelse for at modtage kompensation er, at den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af dagpenge efter barselloven, overstiger højeste barselsdagpengesats. Kompensationen udgør efter lovens § 4 forskellen mellem det maksimale beløb, der udbetales pr. uge i barselsdagpenge til en selvstændigt erhvervsdrivende efter barselloven, og den erhvervsdrivendes arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af barselsdagpenge, inden for et fastsat ugentligt kroneloft. Kompensation beregnes på baggrund af oplysninger indhentet af Udbetaling Danmark i forbindelse med ansøgning om barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende.

Ifølge § 7 i bekendtgørelse nr. 1131 af 28. september 2015 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende medregnes til den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af kompensation, jf. lovens § 4, den indtægt, der efter regler udstedt i medfør af § 32, stk. 2, i barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2016, anses for indtægt, dvs. årsopgørelsens oplysninger om overskud af virksomhed mv.

Det er Arbejdsmarkedets Tillægspension, som administrerer barselsudligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, og Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner, jf. § 8, stk. 3, i bekendtgørelsen om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, kompensationen på grundlag af oplysninger, som Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter fra Udbetaling Danmark. Arbejdsmarkedets Tillægspension omregner, jf. § 8, stk. 4, den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsfortjeneste i det seneste regnskabsår til en ugefortjeneste ved at dividere arbejdsfortjenesten med 52 uger. Ugefortjenesten anvendes ved beregning af kompensationens størrelse.

Som nævnt ovenfor medregnes til den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af kompensation, jf. lovens § 4, den indtægt, der efter regler udstedt i medfør af § 32, stk. 2, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2016, anses for indtægt. Hvilke indtægter, der her indgår, fremgår af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 26. november 2012 med senere ændringer.

Efter det oplyste har Udbetaling Danmark ved beregningen af XX’s barselsdagpenge lagt en årsindkomst som selvstændigt erhvervsdrivende på 208.246 kr. til grund. Barseludligning for Selvstændige har omregnet ugefortjenesten til en timesats på 108,24 kr.

Ifølge Vejledning om satser mv. 2015, jf. vejledning nr. 9043 af 27. januar 2015, udgør højeste barselsdagpengebeløb pr. uge 4.135 kr.  Omregnet til en timesats udgør dette beløb 111,76 kr.

XX er herefter efter nævnets opfattelse ikke berettiget til kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige efter § 4, stk. 1, i lov om barselsudligning for selvstændig erhvervsdrivende. Det bemærkes, at det af XX’s revisors oplyste beløb for 2014 på 213.036 kr. ville give en timesats på 110,73 kr.

Ankenævnet kan tiltræde det af Barselsudligning for Selvstændige anførte om, at det er Udbetaling Danmarks opgørelse af årsindkomsten, der skal lægges til grund ved beregningen af kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige, at XX’s timeløn herefter udgør 108,24 kr., og at XX derfor ikke opfylder betingelserne for at opnå kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.

Ankenævnet stadfæster på den baggrund Barselsudligning for Selvstændiges afgørelse af 27. januar 2016 om, at XX ikke er berettiget til kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.