Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2016-44 / 2016-72 / 12-01-2017

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 24. maj 2016 fra Barselsudligning for Selvstændige

Ankenævnet stadfæster Barselsudligning for Selvstændiges afgørelse af 24. maj 2016 om afslag på kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Mtintzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har ved brev af 26. maj 2016 klaget over Barseludligning for Selvstændiges afgørelse om afslag på kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige.

Xx anfører som begrundelse for klagen, at hun opfylder kravene for at få udbetalt kompensation, idet hun er startet på orlov inden 1. april 2016, at hun er berettiget til og får udbetalt bar­selsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark, at hendes indkomst omregnet til timeløn er højere end dagpengesatsen, og at der er uger tilbage med kompensation for barnet. Hun opfylder således de betingelser, der på www.borger.dk er angivet for at få kompensation.

Xx oplyser, at hun havde sidste arbejdsdag den 23. marts 2016 og havde termin den 10. juni 2016. Xx er gået på orlov 11 uger før forventet termin.

Barselsudligning for Selvstændiges udtalelse i anledning af klagen
Barselsudligning for Selvstændige har i brev af 6. juli 2016 fastholdt, at xx ikke er berettiget til kompensation fra Barselsudligning for Selvstændige, da xx ikke er påbegyndt orlov, der kan berettige til kompensation, før den 1. april 2016.

Barselsudligning for Selvstændige har oplyst, at de gældende regler for kompensation fremgår i lov om barselsudligning for selvstændige og i bekendtgørelse om barselsudligning for selvstændigt er­hvervsdrivende.

Af § 2 i den gældende lov om ophævelse af tidligere lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende fremgår, at loven ikke finder anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov før lovens ikrafttræden. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selv­stændigt erhvervsdrivende trådte i kraft den 1. april 2016.

Barselsudligning for Selvstændige henviser videre til, at det af § 9 i bekendtgørelsen om selvstæn­digt erhvervsdrivende fremgår, at en selvstændigt erhvervsdrivende har ret til kompensation i den periode, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende som mor eller adoptant har modtaget barselsdagpenge efter reglerne om barselsorlov i barselslovens § 6, stk. 1, § 8, stk. 1 eller § 8, stk. 4. § 8 om­ handler adoptanters ret til fravær og er derfor ikke relevant i den konkrete sag.

Efter § 6, stk. 1, i barselsloven, jf. lbk. nr. 571 af 29. april 2015 om ret til orlov og dagpenge ved barsel, har en kvinde ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være 4 uger til fødslen. Efter § 6, stk. 2, er en gravid kvinde berettiget til fravær inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis fraværet skyldes lægens vurdering af risiko for fostret, eller at arbejdets særlige karak­ter udgør en risiko for fostret. Sidstnævnte er den situation, der gør, at xx går på orlov allerede 11 uger før forventet fødsel.

Da loven om Barselsudligning for Selvstændigt erhvervsdrivende alene hjemler ret til kompensation efter§ 6, stk. 1, påbegynder xx ikke før 1. april 2016 en orlovstype, der kan berettige til kompensation. Xx er dermed ikke berettiget til kompensation for den orlov, der afholdes i perioden 24. marts 2016 til 13. maj 2016.

Den orlov, der påbegyndes 4 uger før forventet fødsel den 16. maj 2016 er af en type, der kunne have berettiget til kompensation, hvis orloven havde været påbegyndt inden 1. april 2016. Da orlo­ven imidlertid først påbegyndes senere, er xx heller ikke berettiget for kompensation for denne orlovsperiode.

Barseludligning for Selvstændige anfører afslutningsvis, at vejledningen på Borger.dk efter Barsel­ udligning for Selvstændiges opfattelse giver et retvisende billede af de orlovsperioder, der kan be­rettige til kompensation, og at en tidligere orlov på grund af sygdom eller arbejdsmæssige risiko ikke er en orlovsperiode, der kan berettige til kompensation, og derfor ikke kan medregnes ved vur­dering af, om orlov er påbegyndt før 1. april 2016.

Partshøring

Xx er den 14. juli 2016 blevet partshørt over Barselsudligning for Selvstændiges udtalelse, men har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Den nu ophævede lov om barselsudligning til selvstændigt erhvervsdrivende (lov nr. 596 af 12. juni 2013 - ophævet ved lov nr. 115 af 9. februar 2016) knytter sig til barselsloven. Retten til fravær efter barselsloven omfatter alle forældre. Under nærmere angivne betingelser har selvstændigt er­ hvervsdrivende ret til barselsdagpenge, jf. barselslovens § 20 og § 28.

Det fremgår af sagen, at xx opfylder betingelserne for som selvstændigt erhvervsdrivende at oppebære barselsdagpenge efter barselslovens § 20, jf. § 28.

Efter barselsudligningsloven kan selvstændigt erhvervsdrivende modtage kompensation i forbindel­se med graviditet, fødsel og adoption, jf. § 3, som opregner en række betingelser herfor, herunder at den selvstændigt erhvervsdrivende efter barselsloven har ret til barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende ved helt eller delvist fravær i virksomheden på grund af graviditet, fødsel og adoption. Kompensationen udgør et i lovens § 4, stk. 1, 1. pkt. , nærmere angivet beløb. Kompensa­tionen udbetales ifølge § 4, stk. 1, 2. pkt. "i en nærmere fastsat kompensationsperiode" - beskæfti­gelsesministeren fastsætter i henhold til lovens § 4, stk. 2, nærmere regler om "kompensationsperioden".

Om perioder med ret til kompensation var det i bekendtgørelse nr. 1131 af 28. september 2015 §§ 9-11 bl.a. bestemt, at en selvstændigt erhvervsdrivende har ret til kompensation i den peri­ode, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende har modtaget barselsdagpenge efter regler om barsels­ orlov i barselsloven § 6, stk. 1, mens orlovsperioder efter barselslovens § 6, stk. 2, ikke udløser no­ gen ret til kompensation. Efter reglerne kan der fås kompensation for i alt 33 fuldtidsuger (4 uger før forventet fødsel, 2 x 2 uger efter fødsel, 25 ugers forældreorlov).

Det fremgår af sagen, at xx på grund af sit arbejdes særlige karakter har modtaget barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende efter barselslovens § 6, stk. 2, fra den 24. marts 2016 (11 uger før forventet fødsel). Fra den 16. maj 2016 (4 uger før forventet fødsel) har hun som selvstændigt erhvervsdrivende modtaget barselsdagpenge efter barselslovens § 6, stk. 1.

Lov m. 115 af 9. februar 2016 om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervs­drivende trådte i kraft den 1. april 2016, jf. lovens § 2, stk. 1. Ifølge lovens § 2, stk. 2, finder ophæ­velsesloven "ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov før lovens ikrafttræden" - for sådanne selvstændigt erhvervsdrivende "finder de hidtil gældende regler anvendelse", jf. dog herved bl.a. stk. 3, hvori det hedder, at "Retten til yderligere kompensation fra bar­selsudligningsordningen bortfalder, hvis orloven efter stk. 2 afbrydes".

Barselsudligning for Selvstændige er af den opfattelse, at den orlov, som skal være påbegyndt før ophævelseslovens ikrafttræden den 1. april 2016, er en orlovsperiode, som udløser kompensation efter de hidtidige regler.

Det er også denne forståelse, som er meldt ud på www.borger.dk.Det hedder ganske vist her om barselsudligning for selvstændige - under overskriften: "Kan jeg få kompensation" - at man kan få kompensation, hvis "du først er startet på orlov efter d. 30. september 2015, men inden den 1. april 2016", "barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark",  har  "en  indkomst omregnet til timeløn [der] er højere end dagpengesatsen, og "der er uger tilbage med kompensation for bar­net".

På www.borger.dk er det imidlertid samme sted - under overskriften: "Hvor længe kan jeg få kompensation"  -  anført: "Informationen er kun for dig, som  i forvejen får kompensation og er star­tet på orlov før 1. april 2016". For så vidt angår fødsel, angives reglerne for udbetaling at være: "4 uger før forventet fødsel til mor", "2 uger efter fødsel til mor", "2 uger fædreorlov efter fødsel (in­ den for de første 14 uger)", "25 uger fællesorlov, der kan deles mellem forældrene".

Selv om de hidtidige regler efter ordlyden af ophævelseslovens § 2, stk. 2, fortsat skal gælde for "selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov før lovens ikrafttræden" - og ordlyden af bestemmelsen for så vidt kan siges at understøtte xx klage - tiltræder Ankenævnet efter formålet med ophævelsesloven og sammenhængen mellem stk. 2 og 3 i ophævelseslovens§ 2, at §2, stk. 2, angår den situation, at en kompensationsgivende orlov er påbegyndt inden den 1. april 2016.

Den orlov, som xx påbegyndte den 24. marts 2016 efter barselslovens § 6, stk. 2, og som hun fortsat afholdt ved ophævelseslovens ikrafttræden den 1. april 2016, udløste ikke kompensation efter barselsudligningsloven. Orlov med kompensation efter de hidtidige regler ville for hendes vedkommende først kunne opnås fra den 16. maj 2016 med 4 uger til forventet fødsel. Hun havde således ikke påbegyndt kompensationsgivende orlov ved ophævelseslovens ikrafttræden den 1. april 2016.

Ankenævnet stadfæster herefter afgørelsen truffet af Barselsudligning for Selvstændige den 24. maj 2016.