Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-4 / 08-06-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 21. november 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 21. november 2017, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til XX efter hendes afdøde mand NN, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 20. december 2016 anført, at hun ikke vidste at hun havde ret til et engangsbeløb efter sin afdøde mand. Det fandt hun først ud af, da ATP kontaktede hende. XX mener, at ATP burde have kunnet finde hende inden for de 5 år, da hun har boet på samme adresse på Færøerne i hele perioden.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 8. februar 2017 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP forsøgte at kontakte NN i 2005 og 2006, da han fyldte 65 år, men uden held. I 2016, da NN kunne være fyldt 75 år, og hans ATP pension, som beror på indbetaling af ATP-bidrag i et enkelt år på i alt DKK 1.749,50 i 1989, ikke længere kunne udskydes, forsøgte ATP igen at kontakte ham. Det lykkedes denne gang at få kontakt til hans ægtefælle XX.

På den baggrund modtog ATP den 7. november 2016 en anmodning fra XX om udbetaling af et engangsbeløb efter NN, som afgik ved døden i november 2006.

I november 2006 fremgik det af ATP-lovens § 11, stk. 1, at ATP efter anmodning kunne udbetale et engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle, når et medlem var født efter den 30. juni 1925 og dør efter den 30. juni 1992. Af lovens § 11, stk. 4 fremgik, at beløb, der ikke var anmodet udbetalt senest 5 år efter dødsfaldet, tilfaldt ATP. I de nugældende regler står forældelsesbestemmelsen i lovens § 36, stk. 2.

Da der på anmodningstidspunktet i 2016 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 2006, er kravet forældet.

ATP oplyser supplerende, at loven blev ændret i 2009, således at ATP ved dødfald efter 1. april 2009 automatisk kan udbetale et engangsbeløb til efterlevende ægtefælle, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra det danske CPR-register. Hvis medlemmet boede i udlandet på dødstidspunktet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetaling dog fortsat efter anmodning fra den berettigede. Den danske CPR-lov gælder ikke for Færøerne og der sker ikke automatisk udveksling af dødsfaldsoplysninger fra Færøsk Folkeregister til Dansk Folkeregister. Færøerne betragtes i denne sammenhæng som ”udlandet” og udbetaling vil derfor også efter de nye regler kun ske efter anmodning af den berettigede.

Ankenævnets begrundelse

NN afgik ved døden i november 2016 og på daværende tidspunkt skulle efterlevende, der ønskede udbetaling af et engangsbeløb efter et afdødt ATP-medlem, senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling heraf, jf. daværende ATP-lovs § 11, stk. 4. Ellers forældes kravet. Fristen på 5 års forældelse er videreført i den nugældende lovs § 36, stk. 2.

XX anmodede først den 7. november 2016 om udbetaling af et engangsbeløb efter NN. Kravet er derfor forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse.