Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-37 / 24-10-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 2. marts 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 12. april 2017 modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 2. marts 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer, samt supplerende oplysninger den 4. oktober og den 16. oktober 2017. XX klagede over afgørelsen til ATP den 19. og 20. marts 2017.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2014 og 2015, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved digital besked den 23. februar 2017. I henhold til§ 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2015 og juni 2016 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for 2014 og 2015.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han siden november 2003 har boet i LAND, udsendt og fuldtidsbeskæftiget af VIRKSOMHED. Det fremgår videre af sagens oplysninger, at arbejdsgiver ikke har indberettet korrekt til ATP, og at beskæftigelsesgraden for 2014 og 2015 er fastsat til henholdsvis 75 % og 0 %. Beskæftigelsesgraden for 2016 er ændret til 100 %.

ATP har i en udtalelse af 28. april 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevene om XX’s beskæftigelsesgrad for henholdsvis 2014 og 2015 er sendt til XX i henholdsvis juni 2015 og juni 2016 via e-Boks. Modtagelsen af brevene er ubestridt. ATP oplyser videre, at XX gjorde generel indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden i en digital besked til ATP den 23. februar 2017. Han oplyste i den forbindelse, at han havde været fuldt beskæftiget i alle de år, han havde arbejdet i LAND for VIRKSOMHED.

ATP traf afgørelse den 2. marts 2017 om, at ATP ikke havde mulighed for at behandle indsigelserne mod 2014 og 2015, da XX ikke havde reageret rettidigt.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 4. oktober og den 16. oktober 2017 indsendt yderligere bemærkninger. Han anfører, at det er ærgerligt, at han skal bøde for en fejlagtighed i indberetningen fra hans arbejdsgiver, og at han ved, at han har fejlet ved ikke at reagere i tide.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2014 i juni 2015 og opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015 i juni 2016 i e-Boks. Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2014 og 2015 er først fremsat ved henvendelse til ATP den 23. februar 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens§ 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Nævnet bemærker på den givne foranledning, at fejl i arbejdsgiverens indbetaling og indberetning af ATP-bidrag ikke udgør en særlig omstændighed, der kan begrunde genoptagelse af sagen.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2014 og 2015.