Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-36 / 15-08-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. marts 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relser af 17. marts 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved de påklagede afgørelser, at ATP ikke kunne behandle indsigelsen mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013 og 2014, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 14. juli 2016. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2014 og juni 2015 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2013 henholdsvis 2014.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han i beskæftigelsesperioden har haft to arbejdsgivere, hvor han har arbejdet fuld tid, afbrudt af en arbejdsløshedsperiode, og at der ikke er tale om forkerte indberetninger fra oplysningspligtige, men om ATP’s mangelfuld behandling af kendte oplysninger om hans beskæftigelse.

Ankenævnet for ATP har tidligere behandlet en klage fra XX vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 og 2014 (sags nr. 2016-76). Sagen blev den 19. oktober 2016 hjemvist til fornyet behandling hos ATP med henblik på stillingtagen til XX’s påstand om, at han ikke havde modtaget ATP’s breve. ATP har den 17. marts 2017 truffet ny afgørelse i sagen for henholdsvis 2013 og 2014, og det er disse afgørelser, XX har klaget over.

ATP har i en ud­talelse af 15. juni 2017 fastholdt, at indsigelsesfristerne er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP har undersøgt, om brevene var kommet frem. Der er henvist til brevene af 3. februar 2017 og afgørelserne af 17. marts 2017.

For så vidt angår opgørelsen for 2013 oplyser ATP i udtalelsen, at brevet er sendt til XX via Post Danmark. Det fremgår af det vedlagte brev af 3. februar 2017, at ATP har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen for 2013. Det fremgår videre, at Post Danmark har oplyst, at der kan have været forsinkelse, men at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende.

For så vidt angår opgørelsen for 2014 oplyser ATP i udtalelsen, at brevet dateret juni 2015 er sendt til XX’s e-Boks. Det fremgår af brevet af 3. februar 2017, at ATP har spurgt e-Boks A/S, om de kan bekræfte, at XX har modtaget opgørelsen for 2014 i e-Boks, og at det var tilgængeligt i Jørgen Bergmann Skannings e-Boks. Det fremgår videre, at e-Boks A/S i mail af 23. januar 2017 har bekræftet, at brevet dateret juni 2015 med overskriften ”Opgørelse af din beskæftigelse” er modtaget i XX’s e-Boks og var tilgængeligt den 1. juni 2015.

Det fremgår videre af ATP’s udtalelse af 15. juni 2017, at XX først den 14. juli 2016 retter henvendelse til ATP vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 og 2014.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 29. juli 2017 indsendt yderligere bemærkninger. XX fastholder ikke at have modtaget information om opgørelse af beskæftigelsesgraden for indkomståerne 2013 og 2014. XX fastholder ligeledes, at ATP har beregnet beskæftigelsesgraden på et forkert grundlag, og at ATP begår myndighedsfejl ved ikke at registrere alle korrekte indbetalinger fra arbejdsgiver. XX anfører videre, at klagen ikke går på, at han ikke har gjort indsigelse rettidigt, men på ATP’s fejlagtige opgørelse.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATP’s sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hans folkeregisteradresse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at XX efter det oplyste har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2014 i sin e-Boks i juni 2015. 

Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2013 og 2014 er først fremsat ved telefonisk henvendelse til ATP den 14. juli 2016. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at der eventuelt foreligger et andet beskæftigelsesomfang end det registrerede, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har herved lagt vægt på, at opgørelsen sker maskinelt, og at der derfor er mulighed for at gøre indsigelse over for opgørelsen.

 

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2013 og 2014.