Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-31 / 13-09-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. februar 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 17. februar 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2015, da indsigelsen vedrørende indkomståret først var modtaget af ATP den 10. februar 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX.

I breve af 7. marts og 21. maj 2017 har XX klaget over opgørelsen af sin beskæftigelsesgrad for 2015. Han henviser til, at han allerede den 19. juli 2016 skrev til ATP om beskæftigelsesgraden for 2015 og dermed har overholdt indsigelsesfristen. Kopi af brevet er bilagt klagen.

ATP har i en udtalelse af 21. april 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2015. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2015 er sendt med brev dateret juni 2016 til XX.

For så vidt angår XX’s oplysning om, at han har skrevet til ATP i juli 2016, oplyser ATP, at man har undersøgt om der i ATP’s journalsystem var oplysninger om modtagelsen af en fysisk eller digital henvendelse fra XX i perioden, hvilket ikke er tilfældet.

ATP bemærker endvidere, at beskæftigelsesgraden for 2015 var beregnet til 83 %. Hvis ATP havde modtaget en henvendelse fra XX i sommeren 2016, ville man have bedt om yderligere dokumentation for, at de 83 % ikke var korrekt opgjort, med henblik på at vurdere, om graden kunne forhøjes.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX i juni 2016 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015.

XX har oplyst, at han kontaktede ATP ved brev af 19. juli 2016. En modtaget indsigelse over en forkert beskæftigelsesgrad må som udgangspunkt antages at ville give anledning til en anmodning om indsendelse af yderligere dokumentation til brug for vurderingen af kravet og ville endvidere medføre, at ATP traf en afgørelse om ændring eller fastholdelse af beskæftigelsesgraden. Dette er ikke sket i nærværende sag.

XX har fremlagt en kopi af det brev, han har oplyst er sendt til ATP. Der foreligger ikke dokumentation for afsendelse, fx i form af kvittering for aflevering på posthus eller lignende.

Nævnet finder på denne baggrund, at XX ikke har fremlagt den fornødne dokumentation for, at han har skrevet til ATP i sommeren 2016, idet det efter fast retspraksis er afsender af et brev, der bærer risikoen for, at brevet kommer frem til modtageren, herunder at brevet er af- sendt på det oplyste tidspunkt.

Nævnet må derfor lægge til grund, at indsigelsen mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015 først er fremsat over for ATP den 10. februar 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2015.