Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-68/2016-94 / 10-05-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 11. september 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 11. september 2016, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven fastsættes til 92 % for indkomståret 2012 og til 10 % for indkomståret 2013.

Ankenævnets medlemmer: Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved mail af 19. september 2016 klaget over ATP’s afgørelse om at fastsætte hendes beskæftigelsesgrad for 2013 til 10 %. Til støtte for klagen henviser XX til, at hun har arbejdet 37 timer om ugen i løntilskud, og at hun efterfølgende er ansat i samme stilling på fuld tid.

XX anfører, at hun, siden hun var 17 år, har arbejdet hårdt og på fuld tid.   

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 13. oktober 2016 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at for at blive berettiget til et skattenedslag som senior skal en lønmodtager bl.a. opfylde et arbejdstidskrav iht. skattenedslagslovens § 4. Det fremgår af § 4, at ATP træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager opfylder arbejdstidskravet.

For at opfylde arbejdstidskravet skal lønmodtageren hvert indkomstår, fra og med personen fylder 60 år, til og med personen fylder 64 år, være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 1, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for yderligere ATP-bidragspligtig fuldtidsbeskæftigelse over for ATP.

ATP oplyser, at det af de indberettede ATP-bidrag for XX fremgår, at der i 2012 er indberettet fuldt ATP-bidrag fra en arbejdsgiver i månederne januar til november 2012. For december måned ses indberettet ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge.

På baggrund af de indberettede ATP-bidrag kan ATP medregne månederne januar – november. Det betyder, at beskæftigelsesgraden for 2012 kan opgøres til 92 %.

Det fremgår videre af de indberettede ATP-bidrag for XX, at der i 2013 er indberettet fuldt ATP-bidrag fra en arbejdsgiver i perioden 27. maj til 31. december 2013. For årets øvrige perioder ses indberettet ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge, og der ses for perioden 27. maj til 24. november 2013 indberettet løntilskud.

Beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob og servicejob efter lov om servicejob, medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelsen, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2. Ifølge forarbejderne til loven har lovgiver bl.a. anført som begrundelse for reglen, at der er tale om støttet beskæftigelse, og at det derfor ikke er velbegrundet at præmiere arbejdet med yderligere offentlige tilskud.

ATP oplyser, at ATP modtager oplysninger om personer i løntilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tidligere har ATP modtaget oplysninger om personer i løntilskud fra det daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen og KMD.

Ifølge ATP’s oplysninger var XX i 2013 i beskæftigelse med løntilskud/støttet beskæftigelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, eller servicejob efter lov om servicejob.  XX har ikke bestridt disse oplysninger over for ATP.

ATP kan herefter på baggrund af de indberettede ATP-bidrag samt den oplyste løntilskudsperiode medregne perioden fra den 25. november – 31. december 2013. Beskæftigelsesgraden kan herefter opgøres til 10 %.

Partshøring

XX er ved mail af den 6. november 2016 blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har ved mail af den 11. november 2016 fremsendt sine bemærkninger.

Indledningsvis afviser XX, at hendes klage alene omfatter beskæftigelsesgraden for 2013, som det er lagt til grund i ATP’s udtalelse.

XX anfører, at hun i 2012 har været fuldtidsbeskæftiget i perioden 1. januar – 30. november 2012. Fra den 1. december 2012 modtog hun dagpenge, hvilket svarer til fuldtidsbeskæftigelse i henhold til seniornedslagslovens § 3, og ikke som ATP beskriver loven som skattenedslagsloven.

XX anfører videre, at hun i perioden 1. januar – 26. maj 2013 modtog dagpenge, hvilket svarer til fuldtidsbeskæftigelse i henhold til seniornedslagslovens § 3. I perioden 25. november – 31. december 2013 var hun fuldtidsbeskæftiget, ligesom hun var fuldtidsbeskæftiget i 2014, 2015 og 2016.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) kan ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter loven.

Ankenævnet bemærker desuden, at det følger af skattenedslagslovens § 4, stk. 3, modsætningsvis, at ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge ikke kan indgå i beregningen.

Det er ubestridt, at XX i december 2012 modtog arbejdsløshedsdagpenge. Efter loven kan denne periode derfor ikke indgå ved opgørelsen af hendes beskæftigelsesgrad for 2012, som således med rette er fastsat til 92 %. Det er ligeledes ubestridt, at XX modtog arbejdsløshedsdagpenge i perioden januar – 27. maj 2013, og at hun var ansat i et job med løntilskud i perioden 27. maj – 24. november 2013. Efter loven kan disse perioder derfor ikke indgå ved opgørelsen af hendes beskæftigelsesgrad for 2013, der således med rette er fastsat til 10 %.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse af 11. september 2016, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven fastsættes til 92 % for indkomståret 2012 og til 10 % for indkomståret 2013.