Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-43 / 28-08-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. marts 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 30. marts 2017 modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 1. marts 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer, samt supplerende oplysninger den 19. juni 2017.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013 og 2014, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved tele­fonisk henvendelse den 12. oktober 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2014 og juni 2015 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2013 og 2014.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hans arbejdsgiver ikke havde trukket ATP af lønnen og indbetalt, men at arbejdsgiver efter henvendelse fra ATP har indbetalt beløbet.

ATP har i en ud­talelse af 2. juni 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevene om XX’s beskæftigelsesgrad for henholdsvis 2013 og 2014 er sendt til XX i henholdsvis juni 2014 og juni 2015. Modtagelsen af brevene er ubestridt. ATP oplyser videre, at XX kontaktede ATP telefonisk den 12. oktober 2015 og ved samtalen fik oplyst, at indsigelsesfristerne for beskæftigelsesgraderne for 2013 og 2014 var overskredet. Den 10. februar 2017 gjorde XX på ny indsigelse over beskæftigelsesgraderne for 2013 og 2014. Samme dag oplyste han over for ATP, at hans arbejdsgiver havde indbetalt manglende ATP-bidrag.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 19. juni 2017 indsendt yderli­gere bemærkninger. Han anfører, at han ikke har reageret på e-boks-beskeder til tiden, fordi hans kone var syg, og det var en periode, hvor han gik på arbejde på fuld tid, havde mange møder med kommunen og skolen og ikke mindst skulle passe hus, mad og rengøring.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigel­sesgraden for 2013 i juni 2014 og opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2014 i juni 2015 i e-boks.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i ind­komstårene 2013 og 2014 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 12. oktober 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at XX’s ægtefælle har været syg, og at han i hele eller dele af den 3 måneder lange indsigelsesperiode i forbindelse med modtagelsen af opgørelsen af beskæftigelsesgraden for henholdsvis 2013 og 2014 på grund af ægtefællens sygdom har arbejdet på fuld tid, har haft mange møder med kommunen og skolen og har skullet passe hus, mad og rengøring, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at fejl i arbejdsgiverens indbetaling og indberetning af ATP-bidrag ikke udgør en særlig omstændighed, der kan begrunde genoptagelse af sagen. Det forhold, at arbejdsgiveren efterfølgende har indberettet og indbetalt det manglende ATP-bidrag ændrer ikke ved denne vurdering.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP's afgørelse vedrørende indkomstårene 2013 og 2014.